FoU-avtal

FoU-verksamheten vid Blekinge kompetenscentrum bygger på ett avtal mellan Region Blekinge och länets fem kommuner inom områdena äldre, psykisk hälsa familj- och individomsorg och funktionshinder

Forskning och Utveckling (FoU) är en brobyggare mellan akademi och praktik och verkar för att aktuell forskning omsätts till praktiskt arbete till gagn för brukaren och olika verksamheter i kommun och landsting.

Samverkan, kommunikation och information är viktiga ledord i verksamheten. FoU bidrar till att skapa dialog mellan intressenterna och blir en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor. FoU-verksamheten medverkar till att utveckla metoder och verksamheter inom kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområde. FoU-arbetet ligger även till grund för ett antal länsgemensamma projekt, exempelvis försöksverksamhet med äldrelotsar för mest sjuka äldre.

Bidrag

Ingår i avtalet om FoU i samverkan mellan Region Blekinge och länets kommuner, 2,4 + 2,4 miljoner kronor, i 2015 års prisläge, per år.

Period

2015-2019.