Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete

Region Blekinge har för år 2020 avsatt 3,6 miljoner kronor för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. De avsatta medlen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge.

Information till dig som är intresserad av att söka forskningsmedel från Region Blekinges anslag till Vetenskapliga rådet 2020. Länk till ansökningsportalen finns i utlysningsdokumentet nedan.

Vem kan söka?

Den som är anställd inom Region Blekinge eller verksamheter inom Hälsoval Blekinge och som lägst har magisterexamen, eller motsvarande. Ansökningarna ska ha forskningsinriktning, det vill säga att ny kunskap eftersöks med hjälp av vetenskapliga metoder.

Huvudansökan är den 8 september 2019, med beslut 9 oktober 2019. Vid huvudansökningstillfället i september kunde följande forskningsmedel sökas:

  • medel i samband med doktorandstudier
  • disputerade forskare kan ansöka om projektmedel, t ex som delfinansiering av projekt.

Ansökningar till mindre forskningsprojekt

Löpande under året finns möjlighet att ansöka om forskningsmedel för mindre, avgränsade projekt. Det är Vetenskapliga Rådets arbetsutskott som beslutar om dem. Ansökan ska vara inne senast en vecka före beslutsmöten som är den 3 juni, 19 augusti, och 9 september. Ansökningsblanketten för mindre projekt finns bland dokumenten nedan.

Region Blekinges forskningsmedel till Vetenskapliga rådet, ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete. Region Blekinge prioriterar forskning inom följande områden:

  • jämlik hälsa
  • Åldrandets hälsa och ohälsa
  • Hälsofrämjande insatser för att öka individens hälsa och förbättra folkhälsan
  • Personcentrerad vård

Även andra diagnosområden och prioriterade områden kan stödjas, till exempel övrigt folkhälsoarbete.

Utlysningsdokument samt ansökningsblanketter

Läs igenom utlysningsdokumentet innan du gör din ansökan, så du ser vilka krav som måste uppfyllas för att du ska kunna beviljas forskningsmedel.

Utlysningsdokumentet och de särskilda ansökningsblanketter som ska användas finns nedan. Här finns också blanketter för slutredovisning, doktoranduppföljning och omfördelning.

Kontaktpersoner

Vid forskningsfrågor kontakta Danilo Garcia, telefon 0734-47 12 53. Vid administrativa frågor, kontakta Pia Gunnarsson, e-post pia.gunnarsson@regionblekinge.se eller telefon 0734-47 12 82.