Publikationer

Blekinge kompetenscentrum arbetar aktivt med att vidareutveckla och öka kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheten i Region Blekinge och i Blekinges kommuner. I detta syfte genomförs kontinuerligt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Blekinge kompetenscentrum har också ansvar för att de kunskaper och den kompetens som genereras omvandlas till praktiska förbättringar i berörda verksamheter. Ett led i denna omvandlingsprocess är att nyvunnen kunskap och kompetens dokumenteras.

Kompetenscentrums publikationsserie utkommer i fem olika slags publikationer:

  • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
  • Facklitteratur.
  • FoU-rapporter som redovisar forskningsresultat av generellt intresse för berörda verksamheter.
  • FoU-skrifter som inte uppfyller kriterierna för en forskningsrapport, men med ett innehåll av intresse för kvalitetsutveckling inom en specifik verksamhet, till exempel en utvärdering eller en kunskapsöversikt.
  • Populärutgåvor som vänder sig till allmänheten. Populärutgåvan kan vara en originalutgåva, en omarbetad skrift eller forskningsrapport.

Publikationsserien har fastställda kvalitetskriterier och manuskript granskas före publicering av erfarna forskare/FoU-handledare.

Publikationerna är framtagna av personer som är direkt eller indirekt verksamma vid Blekinge kompetenscentrum.

Publiceringsprocessen för publikationsserier

1. Publikationsansvariga bibliotekarierna Inger Jönsson och Angelica Svedman på Medicinska biblioteket informerar författaren om riktlinjer i publiceringsprocessen av rapporter, skrifter och populärutgåvor vid Blekinge kompetenscentrum. De visar även hur mallar fungerar för publikationer.

2. Författaren diskuterar vetenskaplig nivå med respektive FoU-ledare:

3. Granskning av rapporter, skrifter och populärutgåvor görs av strategigruppen. Författaren lämnar sin publikation till forskningschefen, Danilo Garcia, som distribuerar den till strategigruppens medlemmar. Efter granskningen kan författaren göra eventuella tillägg och korrigeringar.

Obs! Texten författaren lämnar till bibliotekarierna förväntas vara i mycket gott skick och tillgänglighetsanpassad.

4. Bibliotekarierna på medicinska biblioteket gör korrekturläsning. De utgår ifrån Svenska Akademiens ordlista, Svenska skrivregler och Myndigheternas skrivregler. Bibliotekarierna kontrollerar stavningen, skiljetecken, siffror, förkortningar och avstavning. De visar på direkta fel i texten och påpekar krångliga meningar. De kontollerar även formateringarna i texten: är rubriknivåerna korrekta? Är det rätt typsnitt på rätt ställe? Stämmer sidnumreringen?

5. När materialet är klart ska det vara gjort enligt Blekinge kompetenscentrums riktlinjer för publikationsserier. Överlämna texten till publikationsansvariga bibliotekarier. De lägger till omslag och gör i ordning publikationen för tryckning.

6. Publikationsansvariga skickar arbetet för tryck till Region Blekinges tryckericentral. Vidare skickas underlag till Forskningassistenten, Erik Lindskär, för digital publicering på Region Blekinges hemsida.

7. Medicinska Biblioteket ska ha två tryckta exemplar. Varje författare får ett exemplar. Tryckeriet skickar pliktexemplar till Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.

Mallar

Instruktion för användande av mallarna

Mallarna stämmer överens med Region Blekinges grafiska profil. Du kan skriva direkt i mallen. Ändra inte rubrikstorlek, marginaler och logga. Klicka på länken. Välj Arkiv, spara som och spara ner mallen på din dator.

Publikationsmall år 2020 Word, 65.2 kB.

Omslas publikationsmall framsida Word, 130.4 kB.

Omslag publikationsmall baksida Word, 128.6 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?