Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete

Region Blekinge har för år 2023 avsatt 2,5 miljoner kronor för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. De avsatta medlen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge.

Information till dig som är intresserad av att söka forskningsmedel från Region Blekinges anslag till Vetenskapliga rådet 2023. Länk till ansökningsportalen finns i utlysningsdokumentet nedan.

Vem kan söka?

Du som är anställd inom Region Blekinge eller verksamheter inom Hälsoval Blekinge, harmöjlighet att ansöka om forsknngsmedel.

Ansökningarna ska ha forskningsinriktning, det vill säga att ny kunskap eftersöks med hjälp av vetenskapliga metoder. Forskningsansökningar till vetenskapliga rådet kan göras som forskningsmedel i den årliga utlysningen i september eller som forskningsmedel till mindre projekt som beslutas löpande under året.

Prioriterade områden

Regionens forskningsmedel ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete. Under 2023 prioriterar regionen doktorandstudier inom följande områden

  • Jämlik hälsa
  • Åldrandets hälsa och ohälsa
  • Hälsofrämjande insatser för att öka individers hälsa och förbättra folkhälsa
  • Personcentrerad vård

Sista ansökningsdag

Den årliga utlysningen om medel för 2023 öppnades den 5 juni och stänger den 4 september 2023. Blanketten för underskrift ska vara underskriven av sökande och ansvarig chef och i förekommande fall även av medsökande och handledare och skall bifogas elektroniskt ihop med ansökan. Vetenskapliga Rådet erbjuder ett informationsmöte där du kan ställa frågor kring din ansökan och den elektroniska plattformen. i Fredrika Bremer den 30 augusti kl 11.00-12.00 Blekinge kompetenscentrum.


Huvudansökan är den 4 september 2023, med beslut 12 oktober 2023. Vid huvudansökningstillfället i september kunde följande forskningsmedel sökas:

  • medel i samband med doktorandstudier
  • disputerade forskare kan ansöka om projektmedel, t ex som delfinansiering av projekt.

Ansökningar till mindre forskningsprojekt 2023

Tre gånger under året finns möjlighet att ansöka om forskningsmedel för mindre, avgränsade projekt. Det är Vetenskapliga Rådets arbetsutskott som beslutar om dem. Ansökan ska vara inne senast en vecka före beslutsmöten som är den 14 september. Ansökningsblanketten för mindre projekt finns under Ansökningsportalen Vetenskapliga Rådet längre ner på sidan.

Region Blekinges forskningsmedel till Vetenskapliga rådet, ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete. Region Blekinge prioriterar forskning inom följande områden:

  • jämlik hälsa
  • Åldrandets hälsa och ohälsa
  • Hälsofrämjande insatser för att öka individens hälsa och förbättra folkhälsan
  • Personcentrerad vård

Även andra diagnosområden och prioriterade områden kan stödjas, till exempel övrigt folkhälsoarbete.

Utlysningsdokument samt ansökningsblanketter

Läs igenom utlysningsdokumentet innan du gör din ansökan, så du ser vilka krav som måste uppfyllas för att du ska kunna beviljas forskningsmedel.

Läs den på ansökningssidan

Utlysningsdokumentet och de särskilda ansökningsblanketter som ska användas finns nedan. Här finns också blanketten för omfördelning

Kontaktpersoner

Vid administrativa frågor, kontakta Pia Gunnarsson, e-post pia.gunnarsson@regionblekinge.se eller telefon 0734-47 12 82.

Hjälpte informationen på sidan dig?