Tillsammans skapar vi en god hälso- och sjukvård

Vi ska bli bättre på att samarbeta och alltid ha fokus på dig som är patient eller anhörig. Därför vill vi tillsammans med andra regioner, kommuner och privata vårdgivare förbättra våra samarbeten så att du får en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Vi vet att hälso- och sjukvården skulle kunna fungera ännu bättre än i dag. Exempelvis upplever en del patienter och anhöriga att de blir skickade mellan olika vårdgivare för att få rätt vård. Denna och andra brister i vården beror ofta på att vi inte är tillräckligt bra på att samarbeta.

Hälso- och sjukvård och omsorg ges av flera olika vårdgivare. En person kan samtidigt ha insatser från kommun, hemregion, privat vårdgivare och annan region. Samarbetet mellan Region Blekinge och andra aktörer behöver därför utvecklas för att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård och omsorg i Blekinge. Landstingsstyrelsen, idag regionstyrelsen, fattade i mars 2018 ett inriktningsbeslut som beskriver förutsättningarna för samarbete och vilka delområden som ska omfattas.

Bra samarbete är en förutsättning för att kunna ge en sammanhållen vård och omsorg och därmed trygghet för den enskilde invånaren och bättre använder de totala resurserna och personalens kompetens. Samarbete och samverkan behöver ske med olika perspektiv och på flera nivåer.

Samverkan innehåller fyra delområden:

  • Samverkan för att leda och styra: En ökad specialisering och många vårdgivare ställer större krav på ledning, styrning och samordning av insatser till patienter som behöver stöd från mer än en vårdgivare.
  • Metoder för samverkan: För att underlätta samverkan behöver vi gemensamma verktyg och strukturer om hur vi ska samverka.
  • Samverkan om resursanvändning: Vi ska skapa en god, effektiv vård tillsammans med patienten där teamet anpassas utifrån patientens behov. Då kan vi använda våra resurser effektivare och undvika osynkroniserade insatser och missförstånd om vem som ska göra vad.
  • Kommunikation och information: Tillgång till rätt information och bra kommunikationskanaler mellan olika vårdgivare är en förutsättning för en väl fungerande hälso- och sjukvård och omsorg.
Hjälpte informationen på sidan dig?