En person får en vaccination i överarmen

Vaccination mot covid-19

Covid-19 är en sjukdom som kan leda till allvarliga symtom och risker för bestående lungskador. Framför allt hos äldre personer är den risken påtaglig.

Genom att vaccinera dig skyddar du inte bara dig själv utan även personer i din omgivning.

Flera godkända vacciner mot covid-19 att finns nu tillgängliga. Gemensamt för alla vaccin är att de uppvisar väldigt god skyddseffekt. Man har heller inte sett några allvarliga biverkningar, trots att stora grupper vaccinerats.

  • Vaccinet kommer att ges vid två tillfällen med ca 1 månads mellanrum.
  • Just nu planerar vi för att kunna ge vaccinet till rätt grupper så fort som möjligt.

Information om vaccination mot covid-19 i Blekinge

På 1177.se samlar vi den information som riktar sig till dig som är invånare i Blekinge. Här ges svar på många av de vanligaste frågorna runt vaccination mot covid-19: http://1177.se/vaccin-covid-19länk till annan webbplats

Information om hur vaccinationen ska gå till rent praktiskt kommer att finnas både här på regionblekinge.se samt 1177.se. Vi kommer löpande berätta om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen mot covid-19 går.

Vi ber er att inte kontakta vården för bokning av vaccination. Det går inte att boka tid för vaccinering i dagsläget.


Material till dig som vaccinerar

Utbildningar

Det finns webbutbildningar och manualer för det nya journalstödet. Webbutbildningarna består av relativt korta instruktionsfilmer som visar olika moment och funktioner i systemet. Det finns även lathundar för journalstödet.

Utbildningar och manualer i journalstödet "Mitt vaccin".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur når du Mitt vaccin?

För privata vårdgivare önskar Region Blekinge att MittVaccin startas på vårdgivarens egna datorer enligt tidigare delgiven information. Region Blekinge arbetar under tiden med att hitta en lösning för att ge privata vårdgivare möjligheten att starta MittVaccin via den Citrixlösning som används mot Region Blekinge. Ytterligare information kring detta kommer.

Frågor om Mitt vaccin

Vid behov av systemsupport är du välkommen att mejla till: helpdesk.vardsystem@regionblekinge.se

Rutiner och beslutsstöd

Innan vaccinering genomförs ska patienten fylla i en digital hälsodeklaration, det görs i samband med tidsbokning. Deklarationen kommer att vara tillgänglig via 1177.se.

Rutin allmän vaccination covid-19PDF

Stöd för bedömning av hälsodeklaration inför ordination av vaccin mot covid-19PDF

Reservrutiner

Används enbart om Mitt vaccin drabbas av oplanerade driftstopp eller om internetuppkoppling saknas

Reservrutin allmän vaccination covid-19 Region BlekingePDF


Övrigt material

Därför bör du vaccinera dig mot covid -19PDF (A4 blad)

Rekommendation om vaccination mot covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som arbetar med att vaccinera andra kommer att möta människor som har frågor om vaccinationen. Här finns ett informationsblad som kan ge svar på en del av frågorna.
Informationsblad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(A4-blad) och ett till den som vaccineras Informationsblad till dig som vaccinerar diglänk till annan webbplats (A4-blad).

Instruktioner vid intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin eller NOAK. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(A4 blad)

Vaccineringens fyra faser

Planeringen inför vaccinationer i Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.

Fas 1, januari-februari

Under fas 1 vaccinerar vi personer som bor på särskilda boenden för äldre och personalen på dessa boenden. Vaccinering av dessa personer har påbörjats och sker i januari på de särskilda boendena.

Under fas 1 vaccinerar vi också personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i januari och februari i hemmet eller på vårdcentral.

Fas 2, februari-mars

Under fas 2 vaccinerar vi personer som är 70 år eller äldre. De äldsta vaccineras först. Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari på vårdcentral.

Under fas 2 vaccinerar vi också vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vi vaccinerar även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i februari och mars på boende, i hemmet eller på vårdcentral.

Med anledning av den stora smittspridningen av covid-19 och hög belastning på hälso- och sjukvården kommer vaccination av viss vårdpersonal ske tidigare än planerat. Vaccineringen sker parallellt med fas 1.

Beskrivning över de olika faserna i vaccinationsprocessen

Fas 3, mars

Under fas 3 vaccinerar vi övriga personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera dessa riskgrupper.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i mars, i huvudsak på vårdcentral.

Fas 4, påbörjas i mars-april

Under fas 4 vaccinerar vi övriga personer som är 18 eller äldre som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinering av dessa personer påbörjar vi preliminärt i mars-april och den kommer att ske på vårdcentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?