Kirurgkliniken

På kirurgkliniken ger vi vård inom kirurgiska specialiteter och onkologi. Vi har dygnetrunt-verksamhet för akut sjuka och skadade.

Vi bedriver verksamhet inom fem skilda specialiteter:

 • kirurgi
 • urologi
 • kärlkirurgi
 • plastikkirurgi
 • onkologi.

Kirurgin är dessutom uppdelad i akutkirurgi, nedre gastrointestinal kirurgi, övre gastrointestinal kirurgi, bröst- och endokrinkirurgi.

Kirurgkliniken har verksamhet på Blekingesjukhuset både i Karlshamn och i Karlskrona. På båda orterna finns en specialistmottagning, inklusive endoskopienhet för undersökningar med hjälp av kamerainstrument. I Karlshamn finns den plastikkirurgiska verksamheten och i Karlskrona finns en onkologisk dagvårdsavdelning för vård av patienter med cancersjukdomar.

I Karlshamn har vi planerad kirurgisk verksamhet. I Karlskrona utför vi akuta och planerade resurskrävande operationer och svårare skadefall. Alla akuta inläggningar skickas också till Karlskrona. Slutenvården i Karlskrona bedriver avancerad kirurgisk och onkologisk vård.

Vi tar emot cirka 18 000 läkarbesök, 12 500 sjuksköterskebesök och 12 500 akutbesök om året. Vi har också 5 000 vårdtillfällen och utför 4 000 operationer varje år.


Säker vård av hög kvalitet

Det är viktigt att våra patienter får en säker vård av hög kvalitet. Därför medverkar vi i nationella kvalitetsregister och i de sjukhusgemensamma kvalitetssystemen för att ständigt utvärdera den vård vi erbjuder.

Patienterna ska också, tillsammans med sin anhöriga, få information om och känna sig delaktiga i besluten kring sin egen vård. Ett gott bemötande som bygger på god etik är också viktigt för oss.


Medarbetare

Vi som arbetar på kirurgkliniken är:

 • läkare
 • sjuksköterskor (slutenvård, uroterapeuter, stomisköterskor, endoskopister kontaktsköterskor, onkologsjuksköterskor, operationsplanerare)
 • undersköterskor
 • medicinska sekreterare
 • stabsassistenter
 • kuratorer
 • köksbiträden.

På kliniken verkar också medarbetare från andra enheter, såsom sjukgymnaster, dietister, städpersonal och vaktmästare.


Utveckling inom våra specialiteter

Medicinsk kunskap, tekniker och metoder inom våra specialiteter utvecklas ständigt. Vi sätter oss in i användandet av ny kunskap och granskar den kritiskt, för att överväga om den kan innebära verkliga förbättringar och vilka resurser vi har att införa dessa.

Ny teknik med allt bredare användning möjliggör aktiv behandling för allt fler patienter. Befolkningsutvecklingen leder också till att fler behöver kirurgisk eller onkologisk behandling. Under kommande år kommer troligen allt fler människor behöva vår hjälp.

På kirurgkliniken bedrivs mycket avancerad vård inom flera områden. Vi har robotkirurgi, avancerad cancerkirurgi och välutvecklade vårdprocesser. Vi har jämfört med andra landsting och regioner korta ledtider och ligger väl till i de kvalitetsregister vi deltar i (över 20 stycken). Kliniken har varit starkt bidragande till utvecklingen av flera register, såsom NREV (Nationellt register för esofagus- och ventrikelcancer) och swedvasc (register för perifer kärlkirurgi). Vi ligger högt i Sveriges Kommuner och Regioners Öppna jämförelser Länk till annan webbplats.vad gäller kirurgiska mått. Vi bedriver klinisk orientread forskning inom till exempel överviktskirurgi, bröstcancerkirurgi och tarmkirurgi.


Du har en framtid här

Vi strävar efter att skapa en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i en organisation som bygger på kunskap. Ett mål är att aldrig sluta vara nyfiken.

För dig som vill är möjligheterna stora att vara delaktig och påverka utvecklingen på ett annat sätt än vid större kliniker. Vi är särskilt stolta över den bredd vi kan erbjuda trots vår litenhet. Vi satsar också på vidareutbildning för våra sjuksköterskor.

De närmsta åren behöver vi särskilt sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Välkommen att jobba hos oss.


Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor.

Paula Ruztell, stabsassistent
E-post: paula.rutzell@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 44 90

Hjälpte informationen på sidan dig?