Ny regional kulturplan

Nu har arbetet börjat med att ta fram en ny regional kulturplan för Blekinge, som ska gälla 2022-2025. Under 2020 kommer flertalet dialoger hållas om kulturens utveckling i Blekinge.

En regional kulturplan tas fram i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Kulturplanen beskriver vilken utveckling man tillsammans ska jobba för, under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen tas fram efter flertalet dialoger med olika aktörer inom kulturlivet.

Kulturplanen är ett verktyg för den regionala kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Den är också en del av underlaget för att erhålla statligt bidrag till professionell regional kulturverksamhet inom Kultursamverkansmodellen. 

Dialoger

Under 2020 sker flertalet dialoger om kulturens utveckling i Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd. Nämnden för också samtal om samverkan med respektive kommuns kulturnämnder i Blekinge.

Kulturområdesspecifika dialoger var planerat under våren 2020 inom dans, musik, film, slöjd, bildkonst och form, kulturarv, teater, folkbildning, bibliotek samt litteratur. Men på grund av rådande situation med Covid19 har planerna ändrats från fysiska möten till digitala samt utskick av frågeformulär. De som bjuds in att svara på frågeformulären är kulturskapare och föreningar inom respektive kulturområde. Kommuner, Länsstyrelsen Blekinge samt de regionala kulturverksamheterna har bjudits in till att lämna "inspel", om vad de ser som viktigt att lyfta i kulturplanen och vilken utveckling man ser framöver.

Dialoger inom befintliga nätverk såsom regionalt nätverk för kulturchefer inom kommunerna, nätverk för kultursamordnare samt kulturskaparsamråd fortsätter som vanligt, fast digitalt.

Önskar du mer information om dialogerna får du gärna höra av dig.

Lämna synpunkter

Under våren 2021 kommer förslag till ny regional kulturplan att lämnas ut på remiss. Då kan kommuner, föreningar och enskilda lämna synpunkter på förslaget. Vill du eller din förening redan nu lämna synpunkter och idéer till den kommande kulturplanen kan man svara på frågor och/eller skriva fritext i formuläret här på sidan. Frågorna är indelade efter tre perspektiv för att kunna fokusera på olika utgångspunkter inom konst- och kulturpolitiken. Dessa är invånarperspektivet, kulturskaparperspektivet och samhällsperspektivet. Men lämna gärna också övriga synpunkter under fritext. 

Länk till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?