Processen 2020–2021

En regional kulturplan tas fram i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Kulturplanen beskriver vilken utveckling man tillsammans ska jobba för. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen.

Dialoger

Under 2020 hölls flertalet dialoger, mellan region, kommun samt kulturaktörer, om kulturens utveckling i Blekinge. Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd förde också samtal om samverkan med respektive kommuns kulturnämnder i Blekinge.

Kulturområdesspecifika dialoger var planerat under våren 2020 inom dans, musik, film, slöjd, bildkonst och form, kulturarv, teater, folkbildning, bibliotek samt litteratur. Men på grund av rådande situation med pandemin ändrades planerna från fysiska möten till digitala samt utskick av frågeformulär. Dessutom har kommuner, Länsstyrelsen Blekinge samt de regionala kulturverksamheterna bjudits in att lämna skriftliga "inspel". Inspelen handlade om vad organisationerna anser som viktigt att lyfta i kulturplanen och vilken utveckling och samverkan man gärna ser framöver.

Dialoger inom befintliga nätverk såsom regionalt nätverk för kulturchefer inom kommunerna, nätverk för kultursamordnare samt kulturskaparsamråd har fortsatt som vanligt, men digitalt.

Önskar du mer information om dialogerna får du gärna höra av dig, kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Remisstiden avslutad

Remisstiden avslutades den 14 april 2021 och var en möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den Regionala kulturplanen för Blekinge 2022–2025. Remissen skickades ut till berörda organisationer men var även öppen för allmänheten. Nedanför är en lista bifogad med vilka organisationer som svarade på remissen.

Önskar du läsa ett remissvar, hör du av dig till kontaktinformationen här på sidan.

Hittade du informationen du sökte?