Regional kulturplan på remiss

Remissversionen av Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025 är nu beslutad av Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd. Remissen är öppen för alla att svara på, remisstid pågår fram till den 14 april.

Den nya regionala kulturplanen för Blekinge ska gälla mellan år 2022-2025 och är ett underlag för dialog mellan region, kommuner och stat samt kulturorganisationer. Kulturplanen är en del av underlaget för att Region Blekinge ska få del av statliga medel till professionell regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen fungerar också som ett verktyg för kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Den nuvarande kulturplanen gäller till och med 2021.

En regional kulturplan tas fram i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Kulturplanen beskriver vilken utveckling man tillsammans ska jobba för, under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen tas fram efter flertalet dialoger med olika aktörer inom kulturlivet samt kommunerna.

Dialoger

Under 2020 har flertalet dialoger skett, mellan region, kommun samt kulturaktörer, om kulturens utveckling i Blekinge. Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd har också fört samtal om samverkan med respektive kommuns kulturnämnder i Blekinge.

Kulturområdesspecifika dialoger var planerat under våren 2020 inom dans, musik, film, slöjd, bildkonst och form, kulturarv, teater, folkbildning, bibliotek samt litteratur. Men på grund av rådande situation med Covid19 ändrades planerna från fysiska möten till digitala samt utskick av frågeformulär. Kommuner, Länsstyrelsen Blekinge samt de regionala kulturverksamheterna har bjudits in att lämna skriftliga "inspel", om vad de anser som viktigt att lyfta i kulturplanen och vilken utveckling och samverkan man gärna ser framöver.

Dialoger inom befintliga nätverk såsom regionalt nätverk för kulturchefer inom kommunerna, nätverk för kultursamordnare samt kulturskaparsamråd fortsätter som vanligt, men digitalt.

Önskar du mer information om dialogerna får du gärna höra av dig.

Lämna synpunkter på remiss

Remisstiden innebär en möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Blekinge 2022-2025. Remissen skickas ut till berörda organisationer men är även öppen för allmänheten. I remissvaren bör det tydligt framgå vilket kapitel eller avsnitt i remissversionen som synpunkten avser.

Remissvaren skickas som word- eller pdf-format via e-post till Region Blekinges avdelning kultur och bildning, adress - kulturochbildning@regionblekinge.se senast den 14 april.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inbjudan från Region Blekinge att lämna synpunkter på remissen Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025.pdf 106.9 kB 2020-12-22 13.37
Remissversion_Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025.pdf 1.7 MB 2020-12-22 13.38
Hjälpte informationen på sidan dig?