Framsida kulturplan 2022-2025

Bild från utställningen Grodregn av Alexander Höglund

Beslut om regional kulturplan

Kultur- och bildningsnämnden beslutade den 15 juni att godkänna Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025. Kulturplanen var då omarbetad efter 24 inkomna remissvar. Kulturplanen ska också beslutas av Regionstyrelse och Regionfullmäktige innan den träder i kraft. Du kan läsa kulturplanen i sin helhet via länken längst ner på sidan.

Den nya regionala kulturplanen för Blekinge ska gälla mellan år 2022-2025 och är ett underlag för dialog mellan region, kommuner och stat samt kulturorganisationer. Kulturplanen är en del av underlaget för att Region Blekinge ska få del av statliga medel till professionell regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Kulturplanen fungerar också som ett verktyg för kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplanering och budgetprocess. Den nuvarande kulturplanen gäller till och med 2021.

En regional kulturplan tas fram i samverkan mellan region och kommuner och i samråd med föreningar och kulturskapare. Kulturplanen beskriver vilken utveckling man tillsammans ska jobba för, under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de regionala och nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen tas fram efter flertalet dialoger med olika aktörer inom kulturlivet samt kommunerna.

Dialoger

Under 2020 har flertalet dialoger skett, mellan region, kommun samt kulturaktörer, om kulturens utveckling i Blekinge. Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd har också fört samtal om samverkan med respektive kommuns kulturnämnder i Blekinge.

Kulturområdesspecifika dialoger var planerat under våren 2020 inom dans, musik, film, slöjd, bildkonst och form, kulturarv, teater, folkbildning, bibliotek samt litteratur. Men på grund av rådande situation med Covid19 ändrades planerna från fysiska möten till digitala samt utskick av frågeformulär. Dessutom har kommuner, Länsstyrelsen Blekinge samt de regionala kulturverksamheterna bjudits in att lämna skriftliga "inspel". Inspelen handlar om vad organisationerna anser som viktigt att lyfta i kulturplanen och vilken utveckling och samverkan man gärna ser framöver.

Dialoger inom befintliga nätverk såsom regionalt nätverk för kulturchefer inom kommunerna, nätverk för kultursamordnare samt kulturskaparsamråd fortsätter som vanligt, men digitalt.

Önskar du mer information om dialogerna får du gärna höra av dig, kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Remisstiden avslutad

Remisstiden avslutades 14 april och var en möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Blekinge 2022-2025. Remissen skickades ut till berörda organisationer men var även öppen för allmänheten. Nedanför är en lista bifogad med vilka organisationer som har svarat på remissen. Önskar du läsa ett remissvar hör du av dig till kontaktinformationen här på sidan.


Hjälpte informationen på sidan dig?