Bild Karolina Bång

Regional kulturplan 2018-2021

Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning.

En regional kulturplan beskriver vilka kultursatsningar en region vill genomföra under en viss period. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt det civila samhället.

De regioner som ingår i samverkansmodellen gör en regional kulturplan för att erhålla statligt bidrag till professionell regional kulturverksamhet.

Regional kulturplan för Blekinge 2018-2021

Den tidigare kulturplanen förlängdes och gällde till och med 2021.
Med utgångspunkt i samtalen med kommuner, kulturverksamheter med regionala uppdrag inom kultursamverkansmodellen, professionella kulturskapare samt civilsamhälle har Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd tagit fram prioriteringsområden som ska driva utvecklingen av kulturen i Blekinge framåt. Prioriteringsområdena är:

  • Bildkonst och form
  • Professionella kulturskapares villkor
  • Kulturpedagogisk kompetens


Hjälpte informationen på sidan dig?