Bilden visar ett trumset på en scen från trumslagarens perspektiv

Produktions- och aktivitetsstöd

Produktions- och aktivitetsstöd kan sökas för produktioner, aktiviteter eller arrangemang. Stödet ska stimulera och stödja Blekinges producenter/arrangörer inom kulturområdet och bidra till ett levande kulturliv i hela regionen för invånare och besökare.

Stödet kan sökas av föreningar och organisationer som avser genomföra ett arrangemang , produktion eller annan aktivitet i Blekinge. Bidrag ges inte till regionala kulturinstitutioner som har årligt bidrag från Region Blekinge, ej heller till företag eller privatpersoner. Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media eller tryck av böcker.

Ansökan, se nedan, mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se

Prioriterade produktioner

Region Blekinge prioriterar ansökningar som:

 • Har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
 • Består av samverkan mellan aktörer och över konstområden.
 • Har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet.
 • Bidrar till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt är fysiskt och geografiskt tillgängliga.

Kultur- och bildningsnämnden fattar beslut om fördelning av produktions- och aktivitetsstödet.

Tänk på det här

 • Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %.
  I Region Blekinge inkluderas även stöd från Musik i Blekinge, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Regional utveckling.
 • Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid.
 • Värdkommunen ska vara medfinansiär till produktionen.
 • Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.
 • Beslut tas på delegation upp till maximalt 99 000 kronor. På ansökningar därutöver beslutar kultur- och bildningsnämnden. Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet.
 • Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda två månader innan produktionen/aktiviteten ska genomföras.
Hjälpte informationen på sidan dig?