Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

Ungdomsorginationer och politiska ungdomsförbund kan söka medel från Region Blekinge.

För att kunna söka medel till verksamhet i Blekinge ska sökanden:

  • aktivt främja jämlikhet och integration i samhället
  • aktivt underlätta för personer med funktionsvariation att delta i föreningslivet
  • uppfylla villkoren i FN:s barnkonvention
  • stimulera till verksamhet som ger både regionala som lokala effekter

Övriga villkor och grundkrav beskrivs i dokumentet Bidragsregler för ungdomsorganisationer, se nedan.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett och vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni, året innan ansökan avser.

I samband med ansökan om regionalt bidrag skall ungdomsorganisation lämna:

  • Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
  • Budget för det kommande verksamhetsåret
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.
  • Särskild revisorsrapport
  • Ansökan mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se
Hjälpte informationen på sidan dig?