Föreningsstöd

Den ideella sektorn har stor betydelse för hälsa och livskvalitet och den skapar möjlighet för delaktighet och gemenskap. I Blekinges folkhälsopolicy poängteras att den ideella sektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela länet.

Syftet med föreningsstöd är att stimulera, stödja och utveckla det ideella föreningslivet i Blekinge i deras arbete för en gynnsam utveckling av folkhälsan i länet.

Ändamålet med föreningsstöd är också att stödja föreningar och organisationer på länsnivå för att de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stödja medlemmar till att delta i samhällsutvecklingen. Föreningsstödet bidrar därmed till att stärka och utveckla demokratin.

Olika former av stöd

Region Blekinge ger föreningsstöd till följande:

  • funktionshinderföreningar
  • pensionärsföreningar
  • andra föreningar som bedriver länsövergripande verksamhet.

Föreningsstöd från Region Blekinge ges i form av två olika bidrag kallade verksamhetsbidrag respektive aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella föreningar och ska bidra till att stödja föreningens ordinarie verksamhet under året. Bidraget kan endast sökas en gång per verksamhetsår och sista ansökningsdatum är 30 juni för nästkommande år.

Aktivitetsbidrag är ett kompletterande bidrag som kan sökas av ideella föreningar för att stödja enskilda aktiviteter eller insatser under året. Bidraget söks löpande under året.

Region Blekinge vill uppmuntra till ideellt engagemang i samhället. Aktivitetsbidrag kan därför även sökas för aktivitet vid nystart av förening. Bidrag utgår inte för rekreation, vistelse på läger eller enskilda medlemmars behov.

Du hittar ansökan här nedanför.