Bilden visar ett trumset på en scen från trumslagarens perspektiv

Produktions- och aktivtetsstöd

Produktions- och aktivitetsstöd kan sökas för produktioner, aktiviteter eller arrangemang. Stödet ska stimulera och stödja Blekinges producenter/arrangörer inom kulturområdet och bidra till ett levande kulturliv i hela regionen för invånare och besökare.

Stödet kan sökas av föreningar och organisationer som avser genomföra ett arrangemang , produktion eller annan aktivitet i Blekinge. Bidrag ges inte till regionala kulturinstitutioner som har årligt bidrag från Region Blekinge, ej heller till företag eller privatpersoner.

Prioriterade produktioner

Region Blekinge prioriterar ansökningar som:

  • har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft
  • består av samverkan mellan aktörer och över konstområden
  • har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet
  • bidrar till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt är fysiskt och geografiskt tillgängliga.

Region Blekinge änvänder sig av en referensgrupp bestående av sakkunniga vid bedömning av inkomna ansökningar. Kultur- och fritidsnämnden fattar det slutgiltiga beslutet om fördelningen.

Tänk på det här

  • Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %. Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid. Bidrag ges i regel med maximalt 100 000 kronor.
  • Värdkommunen ska vara medfinansiär till produktionen.
  • Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.
  • Sista ansökningsdatum för produktioner är 30 november året innan. Beslut tas i Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd i början av året. Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet.