Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

För att kunna söka medel till verksamhet i Blekinge ska ungdomsorganisationerna leva upp till Region Blekinges övergripande mål med bidragsgivningen som är; att organisationerna aktivt ska främja jämlikhet och integration i samhället, att organisationerna aktivt ska underlätta för funktionshindrade personer att delta i föreningslivet att, i förekommande fall, ska organisationerna uppfylla villkoren i FN:s barnkonvention samt att stimulera till verksamhet som ger både regionala som lokala effekter.

 

Ansökan

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni, året innan ansökan avser.

I samband med ansökan om regionalt bidrag skall ungdomsorganisation lämna:

- Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
- Budget för det kommande verksamhetsåret
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.
- Särskild revisorsrapport