Svampar i en skog.

Miljö och hållbarhet

Region Blekinges miljö- och hållbarhetsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Region Blekinge arbetar kontinuerligt och aktivt för att minska miljöbelastningen, minska den miljörelaterade ohälsan och främja en hållbar samhällsutveckling.

Så här arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan

Region Blekinge som organisation påverkar miljön. Exempelvis använder vi energi, transporterar material och personer, köper in varor och produkter och genererar avfall. För att minska vår miljöpåverkan gör vi bland annat följande:

 • Vid upphandling och inköp ställer vi miljö- och hållbarhetskrav för att minska påverkan från de produkter vi köper in.
 • Vi arbetar med miljöledningssystem för ett effektivisera vårt miljöarbete.
 • Vi gör miljö- och hållbarhetsanalys för att få underlag och möjlighet att fatta kloka beslut.
 • Genom kompetensförsörjning ser vi till att det finns kunskap om hur vi kan minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar livsmiljö.
 • Genom information och kommunikation förmedlar vi vad vi gör och hur det går.

Resultat av miljöarbetet

I vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor har vi uppnått bland annat följande:

 • Kravcertifierade tillagningskök.
 • Fossilfria biogas- och elbilar.
 • Primärvården och folktandvården är miljöcertifierade enligt ISO14001.
 • Vi ställer hållbarhetskrav på kapitalplaceringar.
 • 30 % av vårt avfall är återvinningsbart.
 • Miljöbyggnad-certifierad ambulansstation.
 • Destruerar lustgas på förlossningen och specialisttandvården.
 • 97 % förnyelsebar energi för värme.
 • Nästan 100 % förnybart drivmedel i kollektivtrafiken.
 • 100 % förnybar el.
Hjälpte informationen på sidan dig?