Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och beskriver vad Region Blekinge ska arbeta med under de kommande åren och vilka ekonomiska ramar som finns.

Inriktningen i regionplanen grundar sig i Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund. Regionplanen beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Regionplanen 2019-2021

Region Blekinges regionplan pekar ut inriktningsmål och insatsområden utifrån de fem perspektiv som finns i styrmodellen. Här nedanför finns de inriktningsmål och insatsområden som anges i regionplanen för 2019-2021.

Du hittar regionplanen med budget som pdf längre ner på sidan.

Perspektiv invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.

Inriktningsmål: Ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. För att fler ska välja att komma till Blekinge ska Region Blekinge tillsammans med andra aktörer i länet utveckla bilden av ett attraktivt Blekinge.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice.
 • Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge.
 • Utveckla varumärket för Region Blekinge.

Inriktingsmål: En god och jämlik hälsa

En utmaning för Blekinge är att på olika sätt skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa bland länets invånare.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice.
 • Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge.
 • Utveckla varumärket för Region Blekinge.
 • Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge.
 • Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan.
 • Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter.

 

Inriktingsmål: God tillgänglighet

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter.
 • Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet.

 

Inriktingsmål: Ett hållbart näringsliv

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Främja innovationer och företagande. Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens.

Perspektiv kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar.

Inriktningsmål: God kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det innebär att Region Blekinge ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Etablera ett processorienterat arbetssätt.
 • Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård.
 • Minska antalet vårdskador.

Inriktningsmål: En digitaliserad verksamhet

Digitaliseringens utveckling är snabb och har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Blekinge har goda förutsättningar för att bli bäst i Sverige på e-hälsa, men det kräver kraftfulla insatser såväl inom Region Blekinges egna verksamheter som för befolkningen.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov.
 • Etablera en regiongemensam utvecklingsoch innovationsstrategi.


Perspektiv kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det omfattar också målsättningar för utveckling av kompetensen i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

Inriktningsmål: Ett engagerat medarbetarskap.

För att Region Blekinge ska nå sina mål krävs engagerade medarbetare med lust att lära och viljan att göra skillnad.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utveckla kompetens inom processorientering.
 • Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt.
 • Utveckla digital kompetens.

Inriktningsmål: Säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Bland arbetsgivarna i Blekinge finns en vilja att växa, men bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten. För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden i Blekinge och öka konkurrenskraften behöver problemet med matchning lösas.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden.
 • Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare.
 • Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge.

Perspektiv miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet.

Inriktningsmål: En hållbar verksamhet

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet behöver Region Blekinge arbeta för att minimera klimat- och miljöpåverkan såväl inom verksamheten som för hela Blekinge.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.
 • Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser.
 • Minska verksamhetens miljöbelastning.

Perspektiv ekonomi

Ekonomiperspektivet innehåller mål för att Region Blekinges verksamhet bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål: Ekonomi med god kostnadskontroll

En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa de ramar som regionfullmäktige har beslutat om i budgeten. 

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Följa budget i samtliga verksamheter.
 • Kostnadskontroll.
 • Intäktskontroll.

Inriktningmål: Långsiktig ekonomisk planering

Att Region Blekinges verksamheter bedrivs med långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Följa planerad investeringstakt.
 • Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital.

 

Budget 2019

Region Blekinges resultatbudget för 2019 visar ett resultat på 59,3 miljoner kronor. Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten 2019 i sin helhet, och ekonomisk plan för 2020-2021.

Tabellen visar resultatbudget för 2019.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

988,3

Verksamhetens kostnader

-6 198,0

Avskrivningar

-236,0

Verksamhetens nettoresultat

-5 445,7

Skatteintäkter

4 111,8

Statsbidrag

1 412,7

Finansiella intäkter

48,8

Finansiella kostnader

-68,2

Summa finansiella poster

5 505,0

Resultat

59,3