Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande planperiod.

Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund bildar utgångspunkt för inriktningen. Regionplanen beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Regionplan 2021-2023

Region Blekinges verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund anger riktningen för inriktningsmålen i regionplanen. Här nedanför finns de inriktningsmål och insatsområden som anges i regionplanen för 2021-2023.

Du hittar regionplanen med budget som pdf längre ner på sidan.

Perspektiv invånare och samhälle

Region Blekinges vision är den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa . Med utgångspunkt från invånarnas behov medverkar vi för att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och göra Blekinge ännu mer attraktivt att bo, verka i och besöka.

Genom att medverka till att förbättra den enskilda människans livsmiljö och stärka människans egen förmåga och förutsättning att ta ansvar för sitt liv, arbetar vi för en god hälsa på lika villkor för hela Blekinge.

Inriktningsmål: Ett attraktivt Blekinge

För att fler ska välja Blekinge ska Region Blekinge gemensamt utveckla bilden av det attraktiva Blekinge.

Inriktningsmål: God tillgänglighet

Region Blekinge ska säkerställa att en god tillgänglighet behålls och utvecklas.

Perspektiv kvalitet och process

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån invånarnas behov.  Det innebär att Region Blekinge ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov.

Inriktningsmål: God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Perspektiv kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva och utveckla verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har.

Inriktningsmål: Engagerade medarbetare med rätt kompetens

För att Region Blekinge ska nå sina mål krävs engagerade medarbetare med lust att lära och viljan att göra skillnad.

Perspektiv miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet.

Inriktningsmål: Ett hållbart Blekinge

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet behöver Region Blekinge arbeta för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan och en hållbar och effektiv användning av resurser.

Perspektiv ekonomi

Ekonomiperspektivet innehåller mål för att Region Blekinges verksamhet bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål: Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa de ramar som fullmäktige har beslutat om i budgeten.


Budget 2021

Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten 2021 i sin helhet och ekonomisk plan för 2022-2023.

Skattesatsen är 12,04 procent. 

Tabellen visar resultatbudget för 2021.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

1 092,2

Verksamhetens kostnader

-6 545,2

Avskrivningar

-257,0

Verksamhetens nettoresultat

-5 710,1

Skatteintäkter

4 067,1

Statsbidrag

1 692,1

Verksamhetens resultat

49,1

Finansiella intäkter

40,0

Finansiella kostnader

-37,7

Resultat efter finansiella poster

-2,3

Resultat

51,4

Hjälpte informationen på sidan dig?