Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande planperiod.

Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund bildar utgångspunkt för inriktningen. Regionplanen beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Regionplan 2022-2024

Region Blekinges verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund anger riktningen för inriktningsmålen i regionplanen. Här nedanför finns de inriktningsmål och insatsområden som anges i regionplanen för 2022-2024.

Du hittar regionplanen med budget som pdf längre ner på sidan.

Perspektiv invånare och samhälle

Inriktningsmål: Ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. Blekinge ska vara känt som en bra plats att växa upp och åldras på. Barnfamiljer och unga som vill bilda familj ska söka sig hit, näringslivet blomstra och besöksnäringen växa. Det åstadkommer vi bland annat genom att erbjuda en bra hälso- och sjukvård, goda kommunikationsmöjligheter och en positiv samhällsutveckling i övrigt.

Inriktningsmål: God tillgänglighet

God tillgänglighet är en förutsättning för att kunna möta behoven hos invånare och samhälle. Tillgänglighet kan handla om fysisk eller digital tillgänglighet, men också om tillgänglighet i form av öppenhet kring hur Region Blekinge styrs och vilka beslut som tagits.

Perspektiv kvalitet och process

Inriktningsmål: God kvalitet

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För att tillgodose invånarnas behov av god service är det därför angeläget att utveckla kvaliteten och effektiviteten i de tjänster Region Blekinge levererar, oavsett vilken verksamhet det gäller.

Perspektiv kompetens

Inriktningsmål: Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Region Blekinge ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta och utvecklas. För att kunna uppfylla våra uppdrag och mål är det särskilt viktigt med en långsiktig kompetensplanering, exempelvis när det gäller rekrytering och kompetensutveckling.

Perspektiv miljö och hållbarhet

Inriktningsmål: Ett hållbart Blekinge

För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser, samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har därmed stora möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling. Hur det ska åstadkommas framgår av miljö- och hållbarhetsplanen.

Perspektiv ekonomi

Inriktningsmål: Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

Region Blekinge ska ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger Region Blekinge möjligheter att utvecklas och möta framtidens utmaningar.


Budget 2022

Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten för 2022 i sin helhet och ekonomisk plan för 2022-2024.

Skattesatsen är 12,04 procent. 

Tabellen visar resultatbudget för 2022.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

1 147,1

Verksamhetens kostnader

-6 926,6

Avskrivningar

-239,0

Verksamhetens nettoresultat

-6 018,4

Skatteintäkter

4 327,4

Statsbidrag

1 748,0

Verksamhetens resultat

57,0

Finansiella intäkter

40,0

Finansiella kostnader

-65,4

Resultat efter finansiella poster

-25,4

Resultat

31,6

Hjälpte informationen på sidan dig?