Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande planperiod.

Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund bildar utgångspunkt för inriktningen. Regionplanen beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Regionplan 2023-2025

Region Blekinges verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund anger riktningen för inriktningsmålen i regionplanen. Här nedanför finns de inriktningsmål och insatsområden som anges i regionplanen för 2023-2025.

Perspektiv invånare och samhälle

Inriktningsmål: Växtplats Blekinge, hållbar utveckling och stärkt folkhälsa

Målet fokuserar på Region Blekinges roll som samordnade kraft inom hållbar regional tillväxt och utveckling för ett Blekinge där fler människor lever, arbetar och utvecklas. Arbetet ska ske genom samverkan och samhandling med aktörer i och utanför länet inom bland annat kompetensförsörjning, innovation, hållbarhet och folkhälsa.

Folkhälsoarbetet är en angelägenhet för alla och ställer krav på en bred samverkan. Region Blekinge ska vara drivande i det länsgemensamma arbetet med att minska hälsoskillnaderna.


Perspektiv kvalitet och process

Inriktningsmål: God vård och bra tillgänglighet

God tillgänglighet är en förutsättning för att kunna erbjuda en säker vård med hög kvalitet och stärka medborgarnas förtroende för sjukvården. En nära och tillgänglig vård underlättar för invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa. Blekinges invånare ska känna sig trygga med att ha tillgång till rätt insats i hälso- och sjukvården när man behöver det.

Ett offensivt hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete tillsammans med andra samhällsaktörer men också patienterna själva, ska frigöra tillgänglighet till hälso- och sjukvårdens tjänster för de invånare som behöver det mest.

Inriktningsmål: God kvalitet och en resurseffektiv organisation

En utvecklingsorienterad organisation analyserar systematiskt utfall, avvikelser och flaskhalsar för att ständigt förbättra och fokusera på ram och riktning i stället för detaljstyrning. För att uppnå detta och därigenom skapa god kvalitet behöver processer för budget, planering, inköp och uppföljning hänga ihop.

För att skapa kvalitet och bli resurseffektiva ska Region Blekinge omsätta strategiska målsättningar till bättre anpassade förmågor och arbetssätt tvärs organisationsgränser. Allt utvecklingsarbete ska utgå från befolkningens behov och gå tvärs över nämndansvar och den linjeorganisationsstyrda budgetprocessen.


Perspektiv kompetens

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare och tillitsbaserat ledarskap

Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, för att kunna rekrytera och behålla, kompetenta medarbetare och chefer. Det ställer krav på en trygg och säker arbetsmiljö, rimliga arbetsvillkor, jämställd kompetensförsörjning och goda förutsättningar för delaktighet och dialog.

Region Blekinge ska ha hälsofrämjande, jämlika och jämställda arbetsplatser som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning. Ett tillitsbaserat ledarskap ska finnas på samtliga nivåer.


Perspektiv miljö och hållbarhet

Inriktningsmål: Ett hållbart Blekinge

För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser, samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har därmed stora möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling. Hur det ska åstadkommas framgår av miljö- och hållbarhetsplanen.

Perspektiv ekonomi

Inriktningsmål: Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll

Region Blekinge ska ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger Region Blekinge möjligheter att utvecklas och möta framtidens utmaningar.


Budget 2023

Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten för 2023 i sin helhet och ekonomisk plan för 2024-2025.

Skattesatsen är 12,04 procent. 

Tabellen visar resultatbudget för 2023.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

1 079,5

Verksamhetens kostnader

-7 141,0

Avskrivningar

-258,8

Verksamhetens nettoresultat

-6 320,2

Skatteintäkter

4 543,7

Statsbidrag

1 799,8

Verksamhetens resultat

23,3

Finansiella intäkter

40,0

Finansiella kostnader

-276,2

Resultat efter finansiella poster

-236,2

Resultat

-212,9

Hittade du informationen du sökte?