Regionplan med budget

Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande planperiod.

Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund bildar utgångspunkt för inriktningen. Regionplanen beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Regionplan 2020-2022

Region Blekinges verksamhetsidé, uppdrag, vision och värdegrund anger riktningen för inriktningsmålen i regionplanen. Här nedanför finns de inriktningsmål och insatsområden som anges i regionplanen för 2020-2022.

Du hittar regionplanen med budget som pdf längre ner på sidan.

Perspektiv invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov av hälso-och sjukvård ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.

Inriktningsmål: Ett attraktivt Blekinge

Fler ska vilja bo, arbeta och komma på besök i Blekinge. För att fler ska välja att komma till Blekinge ska Region Blekinge tillsammans med andra aktörer i länet utveckla bilden av ett attraktivt Blekinge.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Främja utvecklingen av ett attraktivt Blekinge.

Inriktningsmål: En god och jämlik folkhälsa

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Inriktningsmål: En tillgänglig och behovsanpassad hälso- och sjukvård

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Öka tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter.

Perspektiv kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som behöver förstärkas för att öka kvaliteten och den inre effektiviteten i verksamheten.

Inriktningsmål: God kvalitet i Region Blekinges tjänster

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det innebär att Region Blekinge ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård.
 • Främja innovationer i verksamheten.

Inriktningsmål: En digitaliserad verksamhet

För att klara av den demografiska utvecklingen och ha råd med välfärden även i framtiden behöver Region Blekinge utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utnyttja digitaliseringens möjligheter.


Perspektiv kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva och utveckla verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har.

Inriktningsmål: Ett engagerat medarbetarskap.

För att Region Blekinge ska nå sina mål krävs engagerade medarbetare med lust att lära och viljan att göra skillnad.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Utveckla digital kompetens.

Inriktningsmål: Säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Inom hälso- och sjukvården medför omställningar och stora pensionsavgångar ett omfattande rekryteringsbehov både nu och i framtiden. För att klara utmaningen krävs en långsiktig planering
av kompetensförsörjningen både när det gäller rekrytering och att ompröva arbetssätt och arbetsuppgifter.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare.

Perspektiv miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet.

Inriktningsmål: En hållbar verksamhet

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet behöver Region Blekinge arbeta för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan och en hållbar och effektiv användning av resurser.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar.

Perspektiv ekonomi

Ekonomiperspektivet innehåller mål för att Region Blekinges verksamhet bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål: Ekonomi med god kostnadskontroll

En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa de ramar som fullmäktige har beslutat om i budgeten.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Följa budget i samtliga verksamheter.
 • Kostnadskontroll.
 • Intäktskontroll.

Inriktningmål: Långsiktig ekonomisk planering

Genom att bedriva Region Blekinges verksamheter med långsiktig ekonomisk planering ges möjligheter att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar.

Följande insatsområden är viktiga för att målet:

 • Följa planerad investeringstakt.
 • Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital.


Budget 2020

Region Blekinges resultatbudget för 2020 visar ett resultat på 21,1 miljoner kronor. Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten 2020 i sin helhet, och ekonomisk plan för 2021-2022.

Tabellen visar resultatbudget för 2020.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

1 114,4

Verksamhetens kostnader

-6 441,1

Avskrivningar

-249,5

Verksamhetens nettoresultat

-5 576,2

Skatteintäkter

4 087,7

Statsbidrag

1 529,8

Finansiella intäkter

40,0

Finansiella kostnader

-60,1

Resultat efter finansiella poster

-20,1

Resultat

21,1

 

Hjälpte informationen på sidan dig?