Styrande dokument

Här hittar du övergripande styrande dokument för Region Blekinges verksamhet.

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktigePDF

Arkivering

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Utifrån rådande lagar och regler arkiveras, gallras, rensas och förvaras dokument och handlingar.

ArkivreglementePDF

Bredband

Region Blekinge ansvarar för att samordna bredbandsfrågor i länet.

Regional BredbandsstrategiPDF

Besöksnäring

Region Blekinge har det regionala ansvaret för frågor som rör besöksnäringen.

Strategi för besöksnäringenPDF

Cykel

Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029PDF

Delegationsordningar

Delegationsordning regionstyrelsenPDF

Delegationsordning hälso- och sjukvårdsnämndenPDF

Delegationsordning kultur och bildningsnämndenPDF

Delegationsordning regionala utvecklingsnämndenPDF

Delegationsordning tandvårdsnämndenPDF

Delegationsordning trafiknämndenPDF

Ekonomiska villkor för förtroendevalda

Ekonomiska villkor för förtroendevaldaPDF

Epidemiplan

Vid allvarliga händelser, som till exempel pandemi eller hot om pandemi, krävs det att sjukvårdens resurser organiseras på ett särskilt sätt.

Beredskapsplan för pandemisk influensaPDF

Filminspelning, fotografering och ljudupptagning

I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har möjligheterna att snabbt sprida bild och ljud till allmänheten via internet ökat. Syftet med riktlinjerna för filminspelning, fotografering och ljudupptagning i Region Blekinges lokaler är att trygga patienternas rätt till sekretess.

Filminspelning, fotografering och ljudupptagningPDF

Finanspolicy

Reglementet för den finansiella verksamheten utgör ett regelverk för medels- och skuldförvaltningen. Den gäller såväl den löpande finansiella verksamheten som den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering.

FinanspolicyWord

Forskning och utbildning

För att kunna erbjuda patienterna bästa behandling måste diagnos och åtgärder ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det förutsätter att aktuella kunskaper och metoder används och att medarbetarna håller sig ajour med nya forskningsresultat och nya behandlingsmetoder.

FoU-strategiPDF

Handikappolitik

Region Blekinge ansvarar för att miljöer och verksamheter ska utvecklas på ett sådant sätt att hinder för en jämlik tillgänglighet till vård och behandling för personer med funktionsnedsättning kan minskas eller helt undanröjas.

Handikappolitiskt programPDF

Idrott

Idrottsspolitiskt program för Blekinge 2018-2020PDF

Informationssäkerhet

Information av olika slag är en alldeles nödvändig förutsättning för att Region Blekinge ska nå sina verksamhetsmål. Den totala mängden information och utbytet av information ökar i omfattning både inom och mellan olika verksamheter i Region Blekinge liksom mellan Region Blekinge och andra organisationer, allmänheten, förtroendevalda och andra intressenter.

Policy för informationssäkerhetPDF

Informationsteknik

Modern informationsteknik skapar tekniska förutsättningar för att utföra, organisera och samordna vården och FoU praktiskt och till rimliga kostnader. IS/IT ger medborgarna möjlighet att påverka och att aktivt ta del i den vård som ges vilket ökar deras valmöjligheter.

IS/IT-policyPDF

Innovation

Innovationsstrategiför BlekingePDF

Kollektivtrafik

TrafikförsörjningsprogramPDF

Bilagor till trafikförsörjningsprogramPDF

Kommunikation

Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av Region Blekinge. Kommunikation är också själva livsnerven i den demokratiska processen och i det interna arbetet.

KommunikationspolicyPDF

VarumärkesstrategiPDF

Riktlinjer för partipolitisk verksamhet och informationPDF

Riktlinjer för patientinformationPDF

SkyltprogramPDF

Skyltprogram bilagaPDF

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020PDF

Kultur

Regional kulturplan 2018-2020PDF

Länstransportplan

Länstransportplan 2018-2019PDF

Miljö

Region Blekinges verksamhet ska bedrivas så att skadorna på miljön minimeras. Region Blekinge ska även förebygga miljörelaterad ohälsa och med olika medel undanröja risker för sjukdomar.

Miljö- och hållbarhetsplanPDF

Partistöd

Partistöd 2019-2022PDF

Personal och ledning

PersonalpolicyPDF

LedningsfilosofiPDF

Politiska sammanträden på distans

Riktlinje för regionfullmäktiges sammanträden på distans, dok. nr 2020/00989-6 PDF

Riktlinje för nämndernas sammanträden på distans, dok. nr 2020/00923-1PDF 

Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi 2014-2020PDF

Regionplan

Regionplan 2019-2021 med budget för 2019PDF

Reglementen

Reglementen för Region BlekingePDF

Resor i tjänsten

Region Blekinges rese- och mötespolicy utgör en gemensam grund för resor i tjänsten.
Rese- och mötespolicyPDF

Riktlinjer för tjänsteresor och mötenPDF

Säkerhet

Region Blekinge ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. Det ska finnas god förmåga i Region Blekinge att hantera kriser och extraordinära händelser under såväl fredstid som vid höjd beredskap och krig.

SäkerhetspolicyPDF

Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan och jävPDF

Tobak

Region Blekinge som organisation ska vara en förebild för god hälsa och framgångsrik personalpolitik. Våra arbetsplatser ska vara föredömen som hälsofrämjande miljöer. Region Blekinge ska gå i spetsen för att minska användandet av tobak. Patienter, besökande, förtroendevalda och medarbetare ska garanteras rökfria miljöer inom och i anslutning till Region Blekinges lokaler.

TobakspolicyPDF
Se anvisade rökzoner på kartor över sjukhusområdena

Upphandling

Region Blekinge köper varje år in varor och tjänster för över 800 miljoner kronor. Upphandling ska ske enligt gällande lagar och bestämmelser och samtidigt utnyttja möjligheter till besparingar och effektivisering.

UpphandlingspolicyPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?