Styrande dokument

Här hittar du övergripande styrande dokument för Region Blekinges verksamhet.

Arbetsordning

Arbetsordning för regionfullmäktige Pdf, 1.1 MB.

Arkivering

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Utifrån rådande lagar och regler arkiveras, gallras, rensas och förvaras dokument och handlingar.

Arkivreglemente Pdf, 227.4 kB.

Bredband

Region Blekinge ansvarar för att samordna bredbandsfrågor i länet.

Regional Bredbandsstrategi Pdf, 877.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Besöksnäring

Region Blekinge har det regionala ansvaret för frågor som rör besöksnäringen.

Strategi för besöksnäringen Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykel

Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordningar

Ekonomiska villkor för förtroendevalda

Ekonomiska villkor för förtroendevalda Pdf, 1.4 MB.

Epidemiplan

Vid allvarliga händelser, som till exempel pandemi eller hot om pandemi, krävs det att sjukvårdens resurser organiseras på ett särskilt sätt.

Beredskapsplan för pandemisk influensa Pdf, 182.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Filminspelning, fotografering och ljudupptagning

I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har möjligheterna att snabbt sprida bild och ljud till allmänheten via internet ökat. Syftet med riktlinjerna för filminspelning, fotografering och ljudupptagning i Region Blekinges lokaler är att trygga patienternas rätt till sekretess.

Filminspelning, fotografering och ljudupptagning Pdf, 365.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finanspolicy

Reglementet för den finansiella verksamheten utgör ett regelverk för medels- och skuldförvaltningen. Den gäller såväl den löpande finansiella verksamheten som den långsiktiga förvaltningen av pensionsmedel samt finansiell upplåning och valutahantering.

Finanspolicy Word, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Forskning och utbildning

För att kunna erbjuda patienterna bästa behandling måste diagnos och åtgärder ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det förutsätter att aktuella kunskaper och metoder används och att medarbetarna håller sig ajour med nya forskningsresultat och nya behandlingsmetoder.

FoU-strategi Pdf, 138.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handikappolitik

Region Blekinge ansvarar för att miljöer och verksamheter ska utvecklas på ett sådant sätt att hinder för en jämlik tillgänglighet till vård och behandling för personer med funktionsnedsättning kan minskas eller helt undanröjas.

Idrott

Idrottsspolitiskt program för Blekinge 2018-2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhet

Information av olika slag är en alldeles nödvändig förutsättning för att Region Blekinge ska nå sina verksamhetsmål. Den totala mängden information och utbytet av information ökar i omfattning både inom och mellan olika verksamheter i Region Blekinge liksom mellan Region Blekinge och andra organisationer, allmänheten, förtroendevalda och andra intressenter.

Informationsteknik

Modern informationsteknik skapar tekniska förutsättningar för att utföra, organisera och samordna vården och FoU praktiskt och till rimliga kostnader. IS/IT ger medborgarna möjlighet att påverka och att aktivt ta del i den vård som ges vilket ökar deras valmöjligheter.

Innovation

Innovationsstrategi för Blekinge Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik

Trafikförsörjningsprogram Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till trafikförsörjningsprogram Pdf, 997.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunikation

Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse för och delaktighet i de beslut som fattas av Region Blekinge. Kommunikation är också själva livsnerven i den demokratiska processen och i det interna arbetet.

Kommunikationspolicy Pdf, 323.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Varumärkesstrategi Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för partipolitisk verksamhet och information Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för patientinformation Pdf, 503.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyltprogram Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skyltprogram bilaga Pdf, 632.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompetensförsörjning

Kultur

Länstransportplan

Miljö

Region Blekinges verksamhet ska bedrivas så att skadorna på miljön minimeras. Region Blekinge ska även förebygga miljörelaterad ohälsa och med olika medel undanröja risker för sjukdomar.

Miljö- och hållbarhetsplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Partistöd

Partistöd 2019-2022 Pdf, 400.9 kB.

Personal och ledning

Ledningsfilosofi Pdf, 236.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Politiska sammanträden på distans

Riktlinje för regionfullmäktiges sammanträden på distans, dok. nr 2020/00989-6 Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för nämndernas sammanträden på distans, dok. nr 2020/00923-1 Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster. 

Regional utvecklingsstrategi

Växtplats Blekinge - regional utvecklingsstrategi Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionplan

Reglementen

Reglemente för Region Blekinge Pdf, 562.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Resor i tjänsten

Region Blekinges rese- och mötespolicy utgör en gemensam grund för resor i tjänsten.

Rese- och mötespolicy Pdf, 741.5 kB.

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Pdf, 876.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Säkerhet

Region Blekinge ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. Det ska finnas god förmåga i Region Blekinge att hantera kriser och extraordinära händelser under såväl fredstid som vid höjd beredskap och krig.

Tobak

Region Blekinge som organisation ska vara en förebild för god hälsa och framgångsrik personalpolitik. Våra arbetsplatser ska vara föredömen som hälsofrämjande miljöer. Region Blekinge ska gå i spetsen för att minska användandet av tobak. Patienter, besökande, förtroendevalda och medarbetare ska garanteras rökfria miljöer inom och i anslutning till Region Blekinges lokaler.

Tobakspolicy Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Se anvisade rökzoner på kartor över sjukhusområdena

Upphandling

Region Blekinge köper varje år in varor och tjänster för över 800 miljoner kronor. Upphandling ska ske enligt gällande lagar och bestämmelser och samtidigt utnyttja möjligheter till besparingar och effektivisering.


Hjälpte informationen på sidan dig?