Lex Maria


  • Lex Maria om vårdskador inom habilitering för barn

    Region Blekinge lex Maria-anmäler att två barn som är patienter inom habiliteringen har fått allvarliga vårdskador. I anmälan ingår att 17 andra barn löper risk för allvarliga vårdskador.

  • Lex Maria om blodproppar

    Under hösten 2020 behövde en patient få vätska och näring direkt till blodet i samband med vård efter en operation. Det fanns under vårdtiden brister i kontrollen och uppföljningen av de nålar som pat...

  • Lex Maria om komplikation

    En patient drabbades i samband med en operation på Blekingesjukhuset av en komplikation som kan förekomma vid den typen av operation. Det finns rutiner för hur operationen ska följas upp, men det fann...
Hittade du informationen du sökte?