Epidemiavdelningar tas i bruk

Region Blekinge har rustat för att möta ett ökat behov av vård för patienter med covid-19. Vid Blekingesjukhuset i Karlskrona ska patienter tas emot vid särskilda epidemiavdelningar.

Samtidigt som smittspridningen av coronaviruset i Blekinge går långsamt har hälso- och sjukvården arbetat intensivt inför en situation som man räknar med kan uppstå – att många i Blekinge samtidigt är allvarligt sjuka i covid-19 och behöver sjukhusvård.

- Vi följer en handlingsplan för beläggningen av vårdplatser under coronapandemin. Det handlar om att säkerställa att vi nyttjar våra vårdplatser effektivt och behåller högsta möjliga patientsäkerhet, säger Birgitta Friberg, områdeschef för specialiserad vård i Region Blekinge.

Avdelning 61 vid infektionskliniken är redan i dag den avdelning där patienter läggs in vid misstänkt covid-19. Halva denna avdelning är nu helt omvandlad till en intagsavdelning för patienter med misstänkt covid-19.

Tidigare thoraxavdelning

Men succesivt har Blekingesjukhuset även förberett en annan avdelning där patienter med diagnostiserad covid-19 kommer vårdas. Tidigare thoraxavdelning 55 har omvandlats till en epidemiavdelning. Där har hjärt- och lungpatienter vårdats, som nu i stället tas omhand vid andra avdelningar.

- Där finns sedan tidigare medicinteknisk utrustning som behövs vid vård för covid-19, främst tillgång till syrgasbehandling och hjärtövervakning, berättar Birgitta Friberg.

Ytterligare en avdelning kan tas i bruk

Användningen av epidemiavdelning 55 kommer öka i takt med antalet inneliggande covid-19-patienter. I ett läge med ett större antal inneliggande patienter kommer ytterligare en epidemiavdelning tas i bruk. Den kommer bedrivas i lokaler som tillhört en avdelning inom medicinkliniken som numera är avvecklad.

- Även där finnas tillgång till den medicintekniska utrustning som vården av dessa patienter kräver, säger Birgitta Friberg.

Vid fler än 75 inneliggande covid-19-patienter patienter krävs fler epidemiavdelningar. Regional särskild sjukvårdsledning, en del av Region Blekinges krisorganisation, utreder för närvarande olika förslag till lösningar för en sådan situation.

- Även om en sådan situation kan kännas långt borta är det mycket viktigt att vi inom hälso- och sjukvården verkligen utnyttjar den extra tid vi fått för att förbereda oss, säger Birgitta Friberg.

Intensivt förberedelsearbete

Därför pågår nu arbetet för fullt med att utbilda den personal som ska bemanna epidemiavdelningarna. Även arbetet med att ställa iordning de nya epidemiavdelningarna har varit omfattande och intensivt. Det har bland annat omfattat lokalplanering, olika byggprojekt och förberedelser för att hantera avfall, städning och patientmåltider. Det gäller även förberedelserna för den service som behövs när avdelningarna börjat användas.

- Dessa avdelningar har ett utökat behov av det vi kallar vårdnära service, det vill säga att servicepersonal ser till att det finns förbrukningsmaterial och textilier till patienterna på avdelningen. Vi har arbetar hårt för att kunna leverera ett utökat uppdrag, berättar Åsa Norrby, servicedirektör i Region Blekinge.

Samarbetet mellan verksamheter inom vård, medicinteknik och Region Blekinges serviceorganisation, regionservice, är tätt och intensivt i dessa tider.

Det är inspirerande att arbeta i en anda där alla ställer upp och erbjuder sig att göra extra insatser för att helheten ska fungera och allt komma på plats, säger Åsa Norrby.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?