Region Blekinge går från förstärkningsläge till stabsläge

Från den 13 juli är Region Blekinge i stabsläge i stället för förstärkningsläge. Det beslutade Region Blekinges särskilda krisledning utifrån en sammanvägd bedömning av läget med coronaviruset i Blekinge.

​​- Det innebär att vi även fortsättningsvis klassar coronapandemin som en särskild händelse,​ men att vi nu lägger fokus på att följa händelseutvecklingen och genomföra planering för alternativa händelseutvecklingar, säger Stefan Österström, stabschef i särskild krisledning.

Region Blekinge har varit i förstärkningsläge sedan mitten på mars. Måndagens beslut betyder att Region Blekinge gör en nedtrappning i beredskapsnivån. Underlaget för beslutet grundar sig på utvecklingen av coronapandemin i Blekinge och belastningen på framför allt hälso- och sjukvården. De åtgärder som Region Blekinge har vidtagit under förstärkningsläget har bedömts ge effekt utifrån rådande läge. Region Blekinges krisledningsorganisation kommer kvarstå under stabsläget​​ för att snabbt kunna agera utifrån en förändrad händelseutveckling.

- Att vi inom Region Blekinge nu bedömer att vi trappar ner till stabsläge gör inte att vi på något sätt ska göra avkall på allas och envars ansvar. Vi ska även fortsättningsvis följa riktlinjerna från nationella myndigheter och smittskyddsläkare då pandemin inte är över, säger Stefan Österström.

Olika beredskapslägen i krisledningsarbetet

Region Blekinge har en förberedd organisation för att leda regionens samlade insatser vid särskilda händelser. Vid varje händelse anpassas beredskapsnivån till den aktuella händelsen. Det är omfattningen av en händelse som styr hur krisledningsarbetet bemannas och vilket beredskapsläge som ska gälla.​

  • Det finns tre beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.
  • Vid en begränsad händelse aktiveras stabsläge och då utförs arbetsuppgifterna av ett fåtal personer.
  • Vid en mer omfattande händelse - förstärkningsläge eller katastrofläge - aktiveras en krisledningstab där varje funktion bemannas av en eller flera personer.
  • Vid behov, eller vid en långdragen händelse, kan särskild krisledning etableras.
  • Vid extraordinär händelse kan krisledningsnämnden bli aktiverad. I sådana fall övertar krisledningsnämnden hela eller dela​r av verksamhetsområden från övriga nämnder i regionen, i den utsträckning som bedöms som nödvändigt.
Hjälpte informationen på sidan dig?