Höga resultat i årets medarbetarenkät

Region Blekinges medarbetare rekommenderar andra att arbeta på den egna arbetsplatsen och medarbetarna känner i hög grad stolthet över att arbeta i Region Blekinge. Det visar årets medarbetarundersökning med det högsta deltagandet någonsin.

Region Blekinge har förbättrat sitt resultat över tid och styrkor som sticker ut i årets medarbetarenkät är följande: lärande i arbete, återkoppling från närmsta chef och socialt klimat. Hållbart medarbetarengagemang (HME) sjönk marginellt i år, 77,8 procent, att jämföra med 78,1 procent föregående år. Arbetsmiljöindex ökar, för tredje året i rad, vilket resulterar i 71,7 procent, i förhållande till 71,4 procent under 2019. Att arbetsmiljöindex ökat i årets undersökning ger en indikation på att Region Blekinge är på rätt väg när det gäller utveckling av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete.

- Det känns enormt glädjande att ta del av det positiva resultatet från årets medarbetarundersökning. Allra helst med tanke på att vi under 2020 mött, och fortfarande möter, ett flertal tuffa utmaningar, säger Peter Lilja, regiondirektör.

Högsta svarsfrekvensen någonsin

Årets medarbetarenkät genomfördes i november och besvarades av 88 procent av medarbetarna. Det kan jämföras med föregående års svarsfrekvens på 86 procent. Peter Lilja ser det höga deltagandet som ett gott tecken

- Det är positivt att så många medarbetare har deltagit i årets undersökning. Det om något är ett tecken på engagemang och att man är mån om att framföra sina åsikter kring sin arbetssituation och sin arbetsgivare.

Stolthet över att arbeta i Region Blekinge

Andelen medarbetare som kan rekommendera andra att arbeta på den egna arbetsplatsen är fortsatt hög och ökade marginellt i årets undersökning, 86,6 procent, att jämföra med 86,5 procent i förhållande till 2019. Medarbetare känner i högre grad stolthet över att arbeta i Region Blekinge, 70,5 procent, i förhållande till 69,4 procent under föregående år.

Förbättringsområden

Samtidigt visar undersökningen att många medarbetare är trötta, främst de yngre. Den visar också att Region Blekinge behöver jobba mer med följande områden: målkvalitet, delaktighet, ledarskap och att organisationens värdegrund i högre grad genomsyrar verksamheten.

- Undersökningen visar många positiva resultat men vi ser också att det finns sådant som kan förbättras. Resultatet ger oss förutsättningar att utvecklas och arbeta med förbättringar där det finns behov. Därför uppmanar jag nu alla chefer och medarbetare att hålla i det som fungerar väl och, med resultatet som hjälp, arbeta tillsammans för att förbättra verksamhet och arbetsmiljö, avslutar Peter Lilja.

Om medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten inkluderar en prestationsanalys som består av 44 frågor indelade i 11 förbättringsområden. Utöver prestationsanalysen består enkäten av områden som undersöks varje år: hållbart medarbetarengagemang (HME), arbetsmiljöindex, frågor om likabehandling, förekomst av hot och våld och i vilken omfattning medarbetarna uppfattar Region Blekinge som en attraktiv arbetsgivare.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hittade du informationen du sökte?