Idag går Region Blekinge från förstärkningsläge till stabsläge

Från den 15 februari ändrar Region Blekinge sin beredskapsnivå till stabsläge i stället för förstärkningsläge. Beslutet är taget av Region Blekinges särskilda krisledning utifrån en sammanvägd bedömning av läget med coronaviruset i Blekinge.

​​– Det innebär att vi även fortsättningsvis är beredda på att agera samt att det nu är viktigare än någonsin att efterleva råd och riktlinjer. Pandemin är på inget sätt över, säger Stefan Österström, stabschef i särskild krisledning.

Region Blekinge har varit i förstärkningsläge sedan mitten på december. Måndagens beslut betyder att Region Blekinge gör en nedtrappning i beredskapsnivån. Underlaget för beslutet grundar sig på utvecklingen av coronapandemin i Blekinge och belastningen på framför allt hälso- och sjukvården. Region Blekinges krisledningsorganisation kommer kvarstå under stabsläget​​ för att snabbt kunna agera utifrån en förändrad händelseutveckling.

– Att vi inom Region Blekinge nu bedömer att vi trappar ner till stabsläge innebär att vi fortsatt klassar coronapandemin som en särskild händelse,​ men att vi nu lägger fokus på att följa händelseutvecklingen och genomföra planering för alternativa händelseutvecklingar, säger Stefan Österström.

Olika beredskapslägen i krisledningsarbetet

Region Blekinge har en förberedd organisation för att leda regionens samlade insatser vid särskilda händelser. Vid varje händelse anpassas beredskapsnivån till den aktuella händelsen. Det är omfattningen av en händelse som styr hur krisledningsarbetet bemannas och vilket beredskapsläge som ska gälla.​

  • Det finns tre beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.
  • Vid en begränsad händelse aktiveras stabsläge och då utförs arbetsuppgifterna av ett fåtal personer.
  • Vid en mer omfattande händelse - förstärkningsläge eller katastrofläge - aktiveras en krisledningstab där varje funktion bemannas av en eller flera personer.
  • Vid behov, eller vid en långdragen händelse, kan särskild krisledning etableras.
  • Vid extraordinär händelse kan krisledningsnämnden bli aktiverad. I sådana fall övertar krisledningsnämnden hela eller dela​r av verksamhetsområden från övriga nämnder i regionen, i den utsträckning som bedöms som nödvändigt.


Byggnaden Wämö center med regionens flaggor framför.
Hjälpte informationen på sidan dig?