Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Rapport visar förbättringar på kvinnokliniken - nu fortsätter arbetet

Rapporten om arbetsmiljön på kvinnokliniken är nu godkänd av hälso- och sjukvårdsnämnden. Den visar att bland annat på en stor vilja att ligga i framkant och att lösa de problem som har varit, men också på fortsatta utmaningar var gäller arbetsmiljön. Nu går arbetet med att förbättra kvinnokliniken vidare. En av åtgärderna är förstärkt kompetens på läkarsidan.

I maj i år fick hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta en oberoende utredning för att granska kvinnokliniken i Karlskrona. Bakgrunden är de långvariga arbetsmiljöproblem som har funnits på kliniken.

Trots flera större insatser, som externt stöd till personalen samt hjälp från regionhälsan, har problemen kvarstått vilket bland annat har lett till att läkare sagt upp sig. Det har i sin tur skapat en än mer osäker situation på kliniken.

- Det har skett flera förbättringar på kliniken och det är viktigt att det arbetet får fortgå. Högsta prioriterat måste vara att säkerställa ett arbetssätt och en arbetsmiljö som gör att patienter känner sig trygga och blir väl omhändertagna, säger Anders Lund (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som under torsdagen godkände rapporten.

Utredningen har gjorts av en extern part. Den visar bland annat att det har funnits en kultur som innebär att utbildningsläkare inte har fått den praktik som krävs för att få en väl fungerande kirurgverksamhet med bredd. Det är där fokus ligger just nu.

Nå vår fulla potential

- Vi förstärker med kompetens på läkarsidan för att komma dit vi vill, där Region Blekinge ska vara. Med det menar jag att nå vår fulla potential med den verksamhet vi faktiskt har möjlighet till, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Rapporten kommer också fram till att det har gjorts ett stort antal aktiviteter för att förbättra situationen och arbetsmiljön. Inte minst har dialogen med berörda medarbetare varit omfattande. Den lyfter även fram positiva delar av verksamheten, som förlossningsvården. Där har de, trots hög arbetsbelastning, en bra arbetsmiljö.

Redan nu syns förbättringar på kvinnokliniken som helhet som under hösten bland annat har lyckats rekrytera både specialister och ST-läkare.

- Vi är på god väg och tack vare utredningen har vi ännu fler verktyg att jobba vidare med, säger Kjell Ivarsson.

Exempel på genomförda och pågående insatser för att förbättra arbetsmiljön:

  • Både externa konsulter och Regionhälsan har anlitats för att göra analyser och utredningar av verksamheten som grund för arbetsmiljöarbetet.
  • Korta och mer långvariga utvecklingsinsatser har genomförts i olika grupperingar inom kliniken i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö.
  • Styrande dokument har förbättrats och utbildningsplaner för utbildningsläkarna har implementerats. Rekrytering av en ST-studierektor.
  • Översyn av klinikens resurser när det gäller barnmorskor. En arbetsgrupp är tillsatt som prioriterar den här frågan
  • Utbildning av läkare inom cancerprocessen. Det sker hos gynonkologen på SUS i Lund.
  • Nya forum för dialog och delaktighet för medarbetare och chefer.
Hittade du informationen du sökte?