Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Positivt resultat för Region Blekinge i bokslutet

Region Blekinge fick ett överskott vid årets slut med 30 miljoner kronor. Det visar det preliminära bokslutet för år 2022. Överskottet ligger i nivå med det förväntade resultatet som var på 32 miljoner kronor.

Region Blekinge har nu gjort en första preliminär summering av räkenskaperna för fjolåret. Av den framgår att det blir ett positivt ekonomiskt resultat.

- Med tanke på att ekonomin är mycket ansträngd och förväntas bli så under de närmaste åren är det bra att vi kan avsluta året med ett plusresultat, säger regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson (S).

Förklaring till det positiva resultatet

Det finns flera skäl till varför det blir ett överskott. Region Blekinge har fått riktade statsbidrag för att korta väntetider till vården. I förhållande till riket har Region Blekinge kortare väntetider till behandling i den specialiserade vården och det har gjort att bidraget blivit större än väntat. Dessutom har Region Blekinge även i år fått statsbidrag som kompensation för pandemin, totalt 183 miljoner kronor. Även det påverkar resultatet positivt. Ytterligare en förklaring till överskottet är svårigheter att rekrytera.

- Det är en stor utmaning för oss. Det påverkar vår tillgänglighet och gör att beroendet av inhyrd personal ökar. Det är varken bra för ekonomin eller för patienterna som behöver kontinuitet i vårdmötet. Det krävs nu krafttag såväl regionalt som på nationell nivå för att minska inhyrningen, säger regiondirektör Peter Lilja.

Det preliminära bokslutet visar att kostnaderna har ökat men i mindre omfattning än föregående år. Under år 2022 ökade Region Blekinges kostnader med 2,9 procent. Motsvarande siffra för året innan var 4,8 procent.

Investeringstakten har varit lägre än planerat. Totalt investerade Region Blekinge 266 miljoner kronor under fjolåret, varav 151 miljoner i fastigheter, 42 miljoner i IT och 45 miljoner i medicinteknik. Exempel på större fastighetsinvesteringar under det gångna året var nya elevbostäder på Blekinge folkhögskola.

En stor utmaning väntar

Under de senaste fyra åren har Blekinges befolkning minskat. Det är en stor utmaning för Region Blekinge på flera sätt. Det påverkar skatteintäkterna och statsbidragen negativt och det innebär också svårigheter att rekrytera personal.

- För att vi ska kunna klara välfärden och erbjuda en god samhällsservice, krävs omfattande insatser för att göra Blekinge ännu mer attraktivt så att människor väljer Blekinge som livsplats, säger Christina Mattisson.

Region Blekinges definitiva bokslut fastställs i samband med att Årsredovisningen godkänns. Det sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 5 april.

Resultat per verksamhet:

Hälso- och sjukvården: - 105 miljoner kronor

Folktandvården – 25 miljoner kronor

Blekingetrafiken – 28 miljoner kronor

Regionservice + 5 miljoner kronor

Regional utveckling +1 miljoner kronor

Kultur och bildning – 1 miljoner kronor

Hjälpmedelscentralen 0

Regionstaben + 4 miljoner kronor

Patientnämnden +1 miljon kronor

Gemensamt 0

Finans + 146 miljoner kronor

Hittade du informationen du sökte?