Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till Regionfullmäktige den 27 februari 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige den 27 februari 2019

Sammanträdesdatum

K A L L E L S E

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 27 februari 2019 kl. 09.00 – 12.00 i landstingssalen, Wämö Center,
Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2. Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt
bestämmande av tid och plats för justering.

5. Budgetomfördelningar

6. Reviderad budget Region Blekinge 2019-2021

7. Budget 2019 Region Blekinges revisorer

8. Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge
Folkhögskolor 2019

9. Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för
tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge

10. Anslutning till kommunalförbundet
Sydarkivera

11. Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och
handlingsplan 2019

12. Borgensåtagande Krösatåg

13. Partistöd Region Blekinge 2019-2022

14. Inkallelseordning

15. Avsägelse

16. Valärende nämndeman i förvaltningsrätten

17. Valärende lekmannarevisor ALMI

18. Valärende Svenskt ambulansflyg.

19. Valärende ersättare hälso- och
sjukvårdsnämnden

20. Valärende ersättare kultur- och
bildningsnämnden

21. Valärende ordförande i folkhälsoutskottet

22. Valärende vice ordförande i
Samverkansnämnden

23. Justering i valärendet revisorer för Region
Blekinge och dess institutioner 2019-2022

24.Interpellationer och frågor

25.Förteckning över skrivelser m m som
anmäles för kännedom.

Karlskrona den 15 februari 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress
http://www.regionblekinge.se/

Direkt i anslutning till Regionfullmäktiges sammanträde blir det utbildning för förtroendevalda inför ny mandatperiod (Separat program).

P r o g r a m
inför regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2019 klockan 09.00 i
landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande, Upprop

Kl. 09.05-10.00Plenum

Kl. 10.00-10.20 Kaffe

Kl. 10.20-12.00Plenum

Justeringsdatum

-----

Anslagsdatum

2019-02-15

Förvaringsplats för protokollet

--

Anslagen av

Annelie Ottosson
Sekreterare