Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till Regionfullmäktige den 10 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 10 april 2019 kl. 09.15 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Anmälda förhinder
 • 3. Upprop
 • 4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

Informationsdel

 • 5. Rapport från Patientnämnden Ordförande för patientnämnden Karin Jeppson Verksamhetschef patientnämnden Cecilia Klüft Frih Kl. 09.20 – 09.50
 • 6. Årsredovisning 2018 Regiondirektör Peter Lilja, Ekonomidirektör Monica Magnusson Kl 09.50 – 10.20
 • 7. Utdelning av Landstingets pris för hållbar Regionfullmäktiges ordförande och utveckling. Miljöchef Pia Lindahl Kl 10.20-10.30
 • 8. Revisorernas revisionsberättelse för Landstinget Blekinge år 2018. Ordförande för revisionen Jeppe Johnson och revisor Anders Hellqvist E&Y Kl 10.50-11.20

Beslutsdel

 • 9. Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018
 • 10. Nedskrivning av kundfordringar 2018
 • 11. Årsredovisning 2018
 • 12. Revisorernas revisionsberättelse för Landstinget Blekinge år 2018
 • 13. Ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen
 • 14. Ansvarsfrihet för nämnden för Blekingesjukhuset
 • 15. Ansvarsfrihet för nämnden för primärvård och folktandvård
 • 16. Ansvarsfrihet för nämnden för psykiatri och habilitering
 • 17. Ansvarsfrihet för samverkansnämnden i Blekinge
 • 18. Ansvarsfrihet för folkhögskolenämnden
 • 19. Ansvarsfrihet för patientnämnden
 • 20. Ansvarsfrihet för samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg.
 • 21. Budgetomfördelningar mars
 • 22. Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge.
 • 23. Svar till Hälso- och sjukvårdsnämndens ärende verksamhetsplan och budget 2019
 • 24. Policy om informationssäkerhet och dataskydd
 • 25. Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av arkivmyndighetsansvar till kommunalförbundet Sydarkivera.
 • 26. Reglemente för patientnämnd
 • 27. Svar på motion om förändrade telefonnummer
 • 28. Avsägelse
 • 29. Valärende ledamot i regionstyrelsen
 • 30. Valärende ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
 • 31. Valärende ledamot regionstyrelsens folkhälsoutskott
 • 32. Valärende ledamot valberedningen i Region Blekinge
 • 33. Valärende ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 34. Valärende ersättare kultur- och bildningsnämnden
 • 35. Valärende ersättare tandvårdsnämnden
 • 36. Valärende lekmannarevisor för Regionteatern Kronoberg – Blekinge
 • 37. Valärende regionråd
 • 38. Valärende lekmannarevisor ALMI
 • 39. Interpellationer och frågor
 • 40. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom

Karlskrona den 27 mars 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress
http://www.regionblekinge.se/

Program

inför regionfullmäktiges sammanträde den 10 april 2019 klockan 09.15 i
landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

 • Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande, Upprop
 • Kl. 09.20-10.30 Plenum
 • Kl. 10.30-10.50 Kaffe
 • Kl 10.50-12.30 Plenum
 • Kl 12.30-13.30 Lunch
 • Kl 13.30-15.00 Plenum
 • Kl 15.00-15.20 Kaffe
 • Kl 15.20- Plenum
Sammanträdesdatum

2019-04-10

Justeringsdatum

Sammanträdesdatum 2019-04-10

Anslagsdatum

2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson