Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till Regionfullmäktige den 8 maj 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 8 maj 2019 kl. 09.15 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Anmälda förhinder
 3. Upprop
 4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.
 5. Planeringsdirektiv 2020.
 6. Månadsrapport Region Blekinge mars 2019
 7. Svar till regionstyrelsen utredningsuppdrag intäkter och interna tjänsteköp.
 8. Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Region Blekinge
 9. Revisionsberättelser kommunalförbundet Region Blekinge 2018
 10. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges regionstyrelse 2018
 11. Ansvarsfrihet för Region Blekinges trafiknämnd 2018
 12. Ansvarsfrihet för Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2018
 13. Ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen 2018
 14. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Finsam 2018
 15. Dokumentation av Region Blekinges övergripande ledningsprocess
 16. Landstinget Blekinges pris för hållbar utveckling, revidering av stadgar
 17. Förvärv av fastighet (tomtmark)
 18. Svar på motion om GBS-provtagning
 19. Svar på motion angående inkluderande av färgblindhet i dagens glasögonbidrag för
  barn och unga
 20. Svar på motion om införande av ”Grått arkiv”
 21. Svar på motion – Inför screening för att upptäcka tarmcancer
 22. Svar på motion gällande införande av psykiatrikonsult
 23. Valärende ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 24. Valärende ersättare i regionstyrelsen.
 25. Valärende ersättare i valberedningen.
 26. Valärende ersättare i regionstyrelsens folkhälsoutskott.
 27. Valärende ersättare i regionala utvecklingsnämnden
 28. Interpellationer och frågor
 29. Anmälan om inkomna motioner som ej behandlats av landstinget/regionen
 30. Återrapportering av inkomna motioner som bifallits samt åtgärd
 31. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom

Karlskrona den 24 april 2019

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Justeringsdatum
Anslagsdatum

2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Birgitta Ståhl, Ordförande