Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut § 179 regionstyrelsen

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Justeringsdatum

2019-04-29

Anslagsdatum

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson