Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut § 180 regionstyrelsen

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Justeringsdatum

2019-05-14

Anslagsdatum

2019-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg