Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 19 juni 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 19 juni 2019 kl. 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2. Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

5. Tertialrapport april 2019 Region Blekinge

6. Budgetomfördelningar juni 2019

7. Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera

8. Beslut om upplåning

9. Reglemente för revisorerna i Region Blekinge

10. Reviderad personalpolicy för Region Blekinge

11. Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

12. Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan

13. Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

14. Avsägelser

15. Val av ersättare i tandvårdsnämnden

16. Val av ersättare i regionstyrelsens folkhälsoutskott

17. Entledigande av ersättare styrelsen för stiftelsen Blekinge museum

18. Entledigande av ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens slutenvårdsberedning

19. Entledigande av ersättare i regionstyrelsen

20. Interpellationer och frågor

21. Anmälan om inkomna motioner

22. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom

Karlskrona den 5 juni 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Program

Inför regionfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande. Upprop.

Kl. 09.20-10.30 Plenum

Kl. 10.30-10.50 Kaffe

Kl. 10.50-12.30 Plenum

Kl. 12.30-13.30 Lunch

Kl. 13.30 -

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson