Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 4 september

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 4 september 2019 kl. 09.15 regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2. Anmälda förhinder

3. Upprop4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

Informationsdel:

5. Information från revisorerna. Ordförande i revisionen Jan Björkman Kl 09.20 – 09.50

Beslutsdel:

6. Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i
primärvården samt lägsta nivå för patientavgift
7. Svar på motion om sexuell hälsa8. Svar på motion angående effektivisering för bättre vård9. Svar på motion angående information om rätt att ta PSA-prov10. Förlängning av regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 – förslag från regionstyrelsen11. Svar nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling12. Avsägelse13. Entledigande14. Val av ledamot i regionstyrelsen (M)15. Val av ersättare i regionstyrelsen (M)16. Val av ledamot tillika ordförande i regionala utvecklingsnämnden (M)17. Val av ledamot i regionala utvecklingsnämnden (S)18. Val av ersättare i regionstyrelsens folkhälsoutskott (SD)19. Val av ledamot hälso-och sjukvårdsnämndens närsjukvårdsberedning (M)20. Val av ersättare i tandvårdsnämnden (KD)21. Val av ersättare i regionstyrelsens serviceutskott (M)22. Val av nämndemän i Hovrätten23. Val av nämndemän i Kammarrätten24. Val av nämndemän i Förvaltningsrätten25. Val av jurymän i första gruppen26. Val av jurymän i andra gruppen27. Interpellationer och frågor28. Anmälan om inkomna motioner29. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.30. Information om utbildning

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress

http://www.regionblekinge.se/

Program

Inför regionfullmäktiges sammanträde den 4 september 2019 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande Upprop

Kl. 09.20-10.00 Plenum

Kl. 10.00-10.20 Kaffe

Kl. 10.20- Plenum

Sammanträdesdatum

4 september 2019

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2019-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson