Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 2 oktober

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 2 oktober 2019 kl. 09.15 regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2. Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

5. Funktionshinderpolitisk policy 2019-2022 efter återremiss

6. Redovisning av partistöd 2018 till regionfullmäktige och beslut om utbetalning av partistöd 2020

7. Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige

8. Reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024

9. Ägaranvisning och finansiering för Almi företagspartner Blekinge AB

10. Avsägelse

11. Entledigande

12. Valärenden

13. Interpellationer och frågor

14. Anmälan om inkomna motioner

15. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

Karlskrona den 18 september 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via internet under adress http://www.regionblekinge.se/

Program

Inför regionfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2019 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande. Upprop.
Kl. 09.20-10.00 Plenum
Kl. 10.00-10.20 Kaffe
Kl. 10.20- Plenum

Sammanträdesdatum

2 oktober 2019

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2019-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson