Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 6 november

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 6 november 2019 kl. 09.15 regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

INFORMATIONSDEL

5. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 kl. 09.20 – 09.50
Ordförande i revisionen Jan Björkman
Revisor E&Y Kristina Lindstedt

BESLUTSDEL

6. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019.

7. Delårsrapport augusti 2019 Region Blekinge.

8. Budgetomfördelningar oktober 2019

9. Samlad debatt (Ärende nr 10,11,12,13)

10. Regionplan 2020-2022 med budget för 2020.

11. Utdebitering 2020.

12. Förslag till patientavgifter 2020.

13. Förslag till tandvårdstaxa 2020.

14. Priser och produkter Blekingetrafiken 2020.

15. Utredning kostnader sommarkort skolungdom 2020.

16. Avsägelse

17. Entledigande

18. Valärenden

19. Interpellationer

20. Frågor

21. Anmälan om inkomna motioner

22. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

Karlskrona den 23 oktober 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.regionblekinge.se/

Program

Inför regionfullmäktiges sammanträde den 6 november 2019 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande

Upprop

Kl. 09.20-10.00 Plenum

Kl. 10.00-10.20 Kaffe

Kl. 10.20-12.30 Plenum

Kl. 12.30-13.30 Lunch

Kl. 13.30-14.30 Plenum

Kl. 14.30-14.50 Kaffe

Kl. 14.50- Plenum

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2019-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson