Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 4 december 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 4 december 2019 kl. 09.15 regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

5. Bordlagt ärende från regionfullmäktige den 6 november 2019 angående utredning kostnader sommarkort skolungdom.

6. Budgetomfördelningar

7. Svar budgetomfördelningar hälso- och sjukvård avseende nattkvot.

8. Översyn av nuvarande regelverk för hantering av över- och underskott i primärvårdsverksamhet avseende hälsoval samt folktandvårdsverksamhet

9. Framflyttat beslut regionstyrelsens verksamhetsplan för 2020.

10. Avsägelse

11. Entledigande

12. Valärenden

13. Interpellationer

14. Frågor

15. Anmälan om inkomna motioner

16. Anmälan om inkomna motioner som ej behandlats av landstinget/regionen

17. Återrapportering av inkomna motioner som bifallits samt åtgärd

18. Anmälan om avgivna yttranden under året.

19. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom

Karlskrona den 20 november 2019
Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.regionblekinge.se/

Program

Inför regionfullmäktiges sammanträde den 4 december 2019 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande. Upprop.
Kl. 09.20-10.00 Plenum.
Kl. 10.00-10.20 Kaffe.
Kl. 10.20- Plenum.

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2019-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson