Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kallelse till regionfullmäktige den 12 februari 2020

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Kallelse

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 12 februari 2020 kl. 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och

plats för justering.

5. Budgetomfördelningar

6. Fastställande av mobilitetsstöd 2020, Blekinge folkhögskola

7. Avsägelser

8. Entledigande

9. Valärenden

10. Interpellationer

11. Frågor

12. Anmälan om inkomna motioner

13. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom

Karlskrona den 28 januari 2020
Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.regionblekinge.se/

Program

inför regionfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 klockan 09.15 i regionsalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.15-09.20 Mötets öppnande
Upprop
Kl. 09.20-10.30 Plenum
Kl. 10.30-10.50 Kaffe
Kl 10.50- Plenum

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Justeringsdatum

-

Anslagsdatum

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson