Motioner

Motioner är förslag från regionfullmäktiges ledamöter. En motion leder alltid till att regionfullmäktige fattar ett beslut och därmed tar ställning till förslaget i motionen. En motion kan bifallas, avslås eller anses besvarad.

Det är regionstyrelsen som beslutar vilken nämnd eller verksamhet som ska bereda ett svar på en inkommen motion. Det bör ta högst ett år att bereda ett motionssvar, om det krävs ett omfattande sådant. Motionssvaret ska sedan lämnas till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Här hittar du motioner som lämnats in till regionstyrelsen för beredning. Vill du se svar på redan behandlade motioner får du klicka på länken "Protokoll och handlingar" på den här sidan.

Motioner som har lämnats in till regionstyrelsen för beredning

Motion: Motion om införande av rTMS som behandlingsmetod mot depression, ångestsyndrom och andra tillstånd där metoden är lämpligPDF
Lämnad av: Björn T Nurhadi, Camilla Karlman, Tommy Strannemalm (SD)
Inkommen datum: 2018-12-10
Dokumentnummer: 2018/01948-1
Beredningsväg: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Motion angående effektivisering för bättre vårdPDF
Lämnad av:
Peter Christensen (L)
Inkommen datum:
2018-07-09
Dokumentnummer:
2018/01133-1
Beredningsväg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens arbetsutskott