Öppna data i Region Blekinge

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Regeringar, media, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Region Blekinge vill gärna vara med i arbetet med att tillgängliggöra data och har startat ett initiativ som heter #öppnauppblekinge där vi bland annat tar fram olika dataset för publicering.

Idag är data och information en alltmer viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens.

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data. I många fall är det istället EU-lagstiftning som varit pådrivare för digital tillgång av offentliga data.

För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska kunna genomföras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som hänsyn tas till kraven på att skydda data och information. Ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete är därför en förutsättning inför och under tillgängliggörandet av information för vidareutnyttjande.

Frågor och svar

Vad är öppna data?

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Regeringar, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Vad innebär att data är öppen?

Det finns några enkla saker att tänka på när man definierar öppenhet:
Begränsningar: För att data ska räknas som öppen bör det inte finnas några begränsningar som hindrar datan från att användas. Vem som helst bör vara fri att använda, modifiera, kombinera och dela datan, även kommersiellt.
Kostnad: Öppna data måste vara fria att använda, men det betyder inte att datan är gratis att komma åt. Det kostar ofta att skapa, underhålla och publicera användbar data. Helst bör avgiften för tillgång till öppna data inte vara mer än den rimliga reproduktionskostnaden för den dataenhet som begärs.
Denna reproduktionskostnad tenderar att vara försumbar. Levande data och Big data kan medföra löpande kostnader för att få åtkomst till tillförlitliga tjänster.
Återanvändning: Öppna data är fria att använda, återanvända och redistribuera - även kommersiellt.
Öppna data värderas utifrån vad de kan användas till och inte utifrån på vilket sätt de har tillgängliggjorts. Aspekter som format, struktur och maskinläsbarhet gör alla data mer användbara och bör noggrant övervägas. Dessa aspekter gör inte datan mer öppen men väl mer användbar.

Vad är PSI-direktivet?

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).   

Frågor och svar från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

Vägledning för att tillgängliggöra information | DIGG Länk till annan webbplats.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service | DIGG Länk till annan webbplats.

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har du fler frågor?

Hör av dig till oss på: oppnadata@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?