Tåg

Framtidens Blekinge kustbana

Arbetet med den regionala infrastrukturplaneringen är inne i ett hektiskt skede. I juni fick Sveriges regioner i uppdrag av regeringen att ta fram länstransportplaner för respektive region. Parallet pågår ett nationellt arbete med att ta fram en plan för infrastrukturen i hela landet.

Samtidigt med arbetet med Länstransportplanen och den nationella planen pågår arbetet med Sydostlänken. Utformningen av en framtida Blekinge Kustbana behöver vara på plats när Sydostlänken ska ansluta i slutet av 20-talet.

Tågresandet har minskat i Blekinge
Under de senare åren har tågresandet i Blekinge minskat. Samtidigt har tågresandet ökat kraftigt i andra regioner. Trafikverket har lyft restiderna tillsammans med störningar i trafiken på Blekinge Kustbana som en bidragande faktor till minskningen.

Nuvarande järnväg har inte kapacitet för både godstrafik och en konkurrenskraftig persontrafik. Region Blekinge har ett uttalat restidsmål. Restiden mellan Karlskrona och Malmö ska på sikt kortas ner från dagens två timmar och fyrtio minuter till max två timmar. Restidsmålet och en snabbare järnväg är en viktig del av göra Blekinge till en attraktivare region att bo och verka i. Samtidigt är det viktigt med en god tillgänglighet även till de mindre orterna i Blekinge.

Framtidens Blekinge kustbana
Visionen är två tågsystem, ett storregionalt system som binder samman Blekinges städer med den expansiva Öresundsregionen och ett lokaltågsystem som stannar i flera orter och gör det möjligt fler blekingar att transportera sig inom Blekinge på ett hållbart sätt.

Region Blekinge har därför prioriterat en ny järnväg mellan Sölvesborg och Karlshamn i nationell plan 2022-2033 och en överenskommelse om denna ambition har skrivits med Trafikverket.
- Det är en stor händelse att staten genom detta ser möjligheten att investera i en bättre Blekinge Kustbana vilket inte hänt sedan elektrifieringen för många år sedan. Region Blekinge fokuserar nu på att överenskommelsen ska bli verklighet i den nya nationella planen, säger Anna-Lena Cederström, regional utvecklingsdirektör.

Länstransportplan och nationell plan på remiss i slutet av året
Arbetet med länstransportplanen inleddes i början av 2021 och har genom dialogmöten inkluderat Blekinges kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket region syd. Region Blekinge har vid olika tillfällen fått möjlighet att komma med synpunkter och inspel till vilka potentiella åtgärder som önskas komma med i den nationella planen. Ett förslag till såväl länstransportplan som nationell plan kommer skickas ut på remiss till berörda instanser i slutet av året.

För att nå klimatmålen förs också diskussioner på både europeisk och nationell nivå om hur man kan flytta gods från väg till järnväg. För Blekinge med flera växande hamnar är även detta en viktig framtidsfråga.

Hittade du informationen du sökte?