Aktuellt om regional utveckling

Projektledningen i CoSkill, från vänster: Therese Maurin från Region Blekinge, Richard Greyling från IUC Syd, Lars Braedstrup-Holm från Region Skåne, och Therese Assarsson från Techtank.

CoSkill - slutkonferens

Under åren 2020-2022 har företag i Skåne och Blekinge fått stöd i sin digitala omställning och strategiska kompetensförsörjning. Detta har skett genom projektet CoSkill, som skrevs fram under en tid av stor osäkerhet. Projektet är nu i sin avslutningsfas, de sista insatserna ges i november. 

I Coronapandemins kölvatten startade projektet upp helt i en digital värld, där fysiska träffar var omöjliga att genomföra. Istället blev det digitala träffar för projektgruppen och en digital yta för att samla material och driva projektets processer i. Idag vet vi att det är ett av de första och största ESF-finansierade projekt som startade då, med dessa förutsättningar. Det har varit en utmaning men även givit möjligheter till bredare samverkan och tillgänglighet mellan projektorganisationerna, företagen och utbildningsleverantörer. Projektets arbetssätt verkar ge eko in i framtiden.

I CoSkill får företagen stöd genom först en analys i Mind the Gap-verktyget, som kopplar ihop företagsutveckling med strategisk kompetensförsörjning. Detta mynnar ut i en handlingsplan och därefter erbjuds företagen kompetenshöjande insatser i linje med handlingsplanen.

Projektet har genomfört hundratals sådana kompetenshöjande insatser, inom en mängd olika områden som bl.a. innovationsledning, affärssystem, digital marknadsföring, teknisk projektledning, validering mot Industri Bas. En del insatser har varit av mer allmän karaktär, som alla företag har kunnat delta i. Andra insatser har varit företagsspecifika, och har då upphandlats efter de unika behov som företaget har.

Totalt under projekttiden har 220 företag i Skåne och Blekinge tagit del av insatser i projektet. Fram till i september i år hade cirka 1500 unika individer deltagit och sammantaget utbildats i över 27000 timmar.

Men företag i både Skåne och Blekinge är fortsatt intresserade av att rusta sig och sina medarbetare. Båda regionerna har olika typer av företagsstöd som går att ansöka om, även efter att projektet är slut.

Metoden Mind the Gap har visat sig vara en mycket hjälpsam metod för att ta reda på vad för kompetens som företaget behöver får att nå sina affärsmål på 3-5 års sikt. Metoden identifierar dessutom både rekryteringsbehov och vilka kompetenser man kan nå genom att utbilda de som redan är anställda.

Region Blekinge och Region Skåne har på olika sätt tittat på hur metoden kan användas framåt.

”Vi ser en stor potential i metoden. Genom att koppla ihop den långsiktiga affärsutvecklingen med behoven av kompetens, blir det tydligt hur företagen kan agera för att nå sina mål. Och vi får bättre, mer välgrundade svar när vi frågar om kompetensbehoven på sikt. Då får vi också bättre underlag kring behoven på sikt, så att vi kan ha välgrundade dialoger kring inriktning och dimensionering av utbildning på olika nivåer. Det livslånga lärandet är i fokus nu, man behöver fylla på med kompetens hela yrkeslivet. Även de högre utbildningarna har fått ett uppdrag kring det. Att arbetslivet kan kommunicera sina behov framåt är superbra för alla: för företagen själva, för individerna och för utbildarna. En win-win-win situation helt enkelt!” säger Therese Maurin på Region Blekinge.

CoSkill drivs av Region Skåne och Region Blekinge, tillsammans med sex företagskluster fördelade över de båda länen. Det är klustren som haft kontakten med företagen och genomfört Mind the Gap-arbetet med dem. Klusterorganisationerna har också utvecklats på olika sätt under projekttiden. Nätverkande har lett till ökat samarbete kring utveckling och nya, gemensamma idéer. De har också fått en större kunskap om och förståelse för strategisk kompetensförsörjning.

Detta kommer företagen och näringslivet till godo även efter projektets slut. Klustren har lite olika inriktning, men med den gemensamma nämnaren är syftet att stödja näringslivet och ge möjligheter till att öka företagens konkurrenskraft.

I tider av en allt hårdare konkurrens om kompetens, är det en mycket stor fördel att kunna stödja företagen i deras arbete med strategisk kompetensförsörjning. För Blekinges del fortsätter arbetet vidare hos de olika klustren.

“Vi har fått med oss värdefull input kring våra respektive medlemsföretag som vi driver vidare på olika sätt” säger Therese Assarsson på Techtank.

I Blekinge är det NetPort, Blekinge Business Incubator och Techtank som är engagerade i projektet*, och i Skåne är det Media Evolution, Mobile Heights och IUC Syd.

CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge.

*Tidigare var även Blue Science Park aktivt i CoSkill.

Bilden föreställer projektledningen i CoSkill, från vänster: Therese Maurin från Region Blekinge, Richard Greyling från IUC Syd, Lars Braedstrup-Holm från Region Skåne, och Therese Assarsson från Techtank.

Läs mer om CoSkill häR

Mer information om Region Blekinges olika företagsstöd finns här.

Hittade du informationen du sökte?