Bild på motorvägsbro underifrån, med blå himmel i bakgrunden.

Länstransportplanering

Region Blekinge upprättar och beslutar om prioriteringar i länsplaner för regional infrastruktur.

Detta arbete sker i nära samverkan med i första hand länets kommuner men också i dialog med organisationer och näringsliv. Regional utveckling ska genom åtgärder i infrastrukturen bidra till tillväxt och sysselsättning i länet. Mälet att även stärka länets konkurrenskraft och öka medborgarnas sociala och ekonomiska välfärd.

Remissversion av Region Blekinges Länstransportplan

Region Blekinges förslag till Länstransportplan 2022-2033 är nu ute på remiss. Du hittar remissförslaget och miljökonsekvensbeskrivning nedan under dokument och länkar.

Under december har två digitala remissforum arrangerats. Ett fyrtiotal representanter från offentliga och privata verksamheter i länet valde att delta för att ställa frågor och få förtydliganden kring remissversionen.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt och vara oss tillhanda senast den 20 januari 2022. Dessa skickas till regionalutveckling@regionblekinge.se eller via post till Region Blekinge, 371 81 Karlskrona. Frågor under samrådstiden besvaras av Johan Roman, Infrastrukturstrateg johan.roman@regionblekinge.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?