En person, som man endast ser benen på, står på en Blekingekarta

Strukturbild Blekinge

För att Blekinge ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att aktörerna i regionen arbetar med en gemensam strategisk planering. Arbetet med Strukturbild Blekinge syftar till att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering, samt få till en samsyn kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor.

Strukturbild Blekinge drevs inledningsvis som ett projekt mellan 1 september 2014 och 1 oktober 2015. Projektet genomfördes av Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län tillsammans med Blekinges fem kommuner, där respektive kommuns planavdelning var ingången i projektet. Projektet finansierades av medel från Tillväxtverket och Boverket samt Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge län.

I projektet togs bland annat regionala kartbilder fram för att belysa viktiga funktionella samband i länet - kartorna i projektets slutrapportPDF. Kartbilderna utgör ett viktigt kunskaps-, besluts- och planeringsunderlag att använda i länet framöver lokalt och regionalt i våra olika planeringsprocesser, exempelvis vid planering av kollektivtrafik, transporter och ny bebyggelse.

Arbetet med Strukturbild Blekinge fortsätter nu i länet genom projektet Struktubild Blekinge 2.0. Projektet handlar bland annat om att iscensätta och få till den stadigvarande dialogen mellan samhällsplaneringens aktörer lokalt och regionalt i länet, för att fortsätta den viktiga dialogen och få till kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering. Projektet pågår mellan 2 januari 2017 och 31 oktober 2019. Efter projekttiden kommer strukturbildsarbetet fortsätta inom Region Blekinges ordinarie verksamhet.