Regionala företagsstöd

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

En förutsättning för stöd är att ansökan lämnats till Region Blekinge innan investeringen påbörjats.

Vid bidragsgivning ska särskilt beaktas

 • om verksamheten bedöms kunna bli lönsam
 • om varaktig sysselsättning kan skapas
 • om konkurrensförhållandena påverkas

Stöd lämnas inte med större belopp än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till resultat, vinstutdelningar med mera.

Stöd beviljas inte till driftskostnader.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. Redovisade kostnader för tjänster ska vara externa och oberoende från företaget som beviljats bidrag.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag samt regionala investeringar

Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsbidrag.

Stöden kan sökas av företag (koncern) som har högst 249 anställda och har en omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Bidrag utgår inte om det väsentligt kan påverka konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta begränsar t ex möjligheterna för företag i tätortsområden som verkar på en lokal marknad att erhålla stöd. För närmare information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta Region Blekinge, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Mer information

Stöd till konsulttjänster

Stöd till konsulttjänster kan ges till följande:

 • produktutveckling och innovation
 • marknadsföring (endast nystartade företag)
 • utveckling mot nya marknader
 • affärsutveckling
 • certifiering, patent
 • organisationsutveckling
 • digitalisering.

Stöd till konsulttjänster avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende och ha kompetens som saknas hos det sökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget.

Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader dock högst 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.

Deltagande på mässor

Stöd till mässdeltagande kan beviljas till företag i hela länet. Stöd ges för ett företags kostnader för ett första deltagande på en mässa. Kostnader som godkänns är hyra av monter och utrustning.

Stödet uppgår till högst 50 procent av godkända kostnader, dock max 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Mikrobidrag

Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m.m. Mikrobidrag kan lämnas en gång per företag. Bidraget kan beviljas till verksamheter i hela länet.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan beviljas till företag på landsbygd och i glesbygd. Stödet kan högst uppgå till 250 000 kr eller 25% av godkända kostnader på landsbygd och 50% av godkända kostnader i glesbygd. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Kostnader som godkänns avser byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier.

Landsbygd är områden som finns utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Glesbygd är öar utan fast landförbindelse, Aspö undantaget. Se karta Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens

Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin genom att satsa på digitalisering, internationalisering och grön omställning.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

 • 1-249 anställda (heltidstjänst med marknadsmässig lön)
 • en omsättning på minst 500 000 kr, genererat av kundintäkter (senaste årsbokslut)

Stöd kan sökas för kostnader för att ta in extern expertkompetens i form av:

 • köp av konsulttjänst
 • projektanställning

Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader.

Företaget har ett år på sig att genomföra investeringen.

Exempel på tjänster som man kan söka stöd för:

Digitalisering

 • Ta fram en digital strategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Automatisera interna processer (tex fakturering och orderhantering)
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering och produktionsuppföljning)

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • Utbildningar
 • Marknadsföring mot kund t ex ny hemsida, sökmotoroptimering
 • Generell produktutveckling.

Internationalisering

 • Förbereda en internationalisering genom förstudier eller marknadsanalyser
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor
 • Utreda frågor kopplade till Brexit
 • Klimatpåverkan ny exportsatsning

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatse
 • Utbildningar.

Grön omställning

 • Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell
 • Ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell
 • Elektrifiera för en grön omställning
 • Klimatanpassning för att analysera hur till exempel tillgången till råvaror, insatsvaror och energiförsörjning förändras.
 • Energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter för att uppnå högre energieffektivisering

Stödet kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • Enbart köp av befintliga lösningar
 • Löpande applikation- och webbutveckling, jmf löpande affärsutveckling
 • Licenskostnader
 • Patentansökningar
 • Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • Marknadsföring genom annonsering, PR och tryckning
 • Utbildningar.


Sista dag för ansökan i den första ansökningsomgången är den 31 oktober 2021. Ansökan görs digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se Länk till annan webbplats.

Obligatoriska bilagor:

 • Offerter. Av offerten ska följande framgå: antal timmar, timkostnad och vad tjänsten består av.
 • Senaste årsbokslut

Handbok för ansökan om Affärsutvecklingscheckar Pdf, 1.1 MB.


Eu:s logotyp

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice.

Stöd kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Mer information

Investeringsbidrag till kommersiell service

Om det finns särskilda skäl kan Region Blekinge bevilja investeringsbidrag till kommersiell service. Bidraget kan uppgå till högst 100 000 kr eller 50 procent av godkända kostnader. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Ansökningar om investeringsbidrag görs i första hand inom Landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Servicebidrag

Om det finns särskilda skäl kan servicebidrag beviljas. Syftet med servicebidraget är att överbrygga en tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Bidraget kan högst uppgå till 250 000 kr per år.

Hemsändningsbidrag

Stöd kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll i serviceglesa områden.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal Min ansökan. Diskutera gärna planerad investering med Region Blekinge innan ansökan skickas in.

Dokument och blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intyg begagnad maskin.pdf Pdf, 918.5 kB. 918.5 kB 2019-03-07 13.52
Handbok för Ansökan om utbetalning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-07-08 08.49
Handbok för ansökan affärsutvecklingscheckar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-07-08 08.48

Stängt kontor

Under v 28 och 29 är kontoret stängt. Det går bra att maila till projektkontoret@regionblekinge.se, så svarar vi när vi är tillbaka igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?