Regionala företagsstöd

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

En förutsättning för stöd är att ansökan lämnats till Region Blekinge innan investeringen påbörjats.

Vid bidragsgivning ska särskilt beaktas

  • om verksamheten bedöms kunna bli lönsam
  • om varaktig sysselsättning kan skapas
  • om konkurrensförhållandena påverkas

Stöd lämnas inte med större belopp än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till resultat, vinstutdelningar med mera.

Stöd beviljas inte till driftskostnader.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. Redovisade kostnader för tjänster ska vara externa och oberoende från företaget som beviljats bidrag.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag samt regionala investeringar

Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsbidrag.

Stöden kan sökas av företag (koncern) som har högst 249 anställda och har en omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Bidrag utgår inte om det väsentligt kan påverka konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta begränsar t ex möjligheterna för företag i tätortsområden som verkar på en lokal marknad att erhålla stöd. För närmare information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta Region Blekinge, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Mer information

Stöd till konsulttjänster

Stöd till konsulttjänster kan ges till följande:

  • produktutveckling och innovation
  • marknadsföring (endast nystartade företag)
  • utveckling mot nya marknader
  • affärsutveckling
  • certifiering, patent
  • organisationsutveckling
  • digitalisering.

Stöd till konsulttjänster avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende och ha kompetens som saknas hos det sökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget.

Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader dock högst 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.

Deltagande på mässor

Stöd till mässdeltagande kan beviljas till företag i hela länet. Stöd ges för ett företags kostnader för ett första deltagande på en mässa. Kostnader som godkänns är hyra av monter och utrustning.

Stödet uppgår till högst 50 procent av godkända kostnader, dock max 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Mikrobidrag

Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m.m. Mikrobidrag kan lämnas en gång per företag. Bidraget kan beviljas till verksamheter i hela länet.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan beviljas till företag på landsbygd och i glesbygd. Stödet kan högst uppgå till 600 000 kr eller 25% av godkända kostnader på landsbygd och 50% av godkända kostnader i glesbygd. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Kostnader som godkänns avser byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier.

Landsbygd är områden som finns utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Glesbygd är öar utan fast landförbindelse, Aspö undantaget. Se kartaPDF

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice.

Stöd kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag.

Mer information

Investeringsbidrag till kommersiell service

Om det finns särskilda skäl kan Region Blekinge bevilja investeringsbidrag till kommersiell service. Bidraget kan uppgå till högst 100 000 kr eller 50 procent av godkända kostnader. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Ansökningar om investeringsbidrag görs i första hand inom Landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebidrag

Om det finns särskilda skäl kan servicebidrag beviljas. Syftet med servicebidraget är att överbrygga en tillfällig svacka i likviditet eller lönsamhet. Bidraget kan högst uppgå till 250 000 kr per år.

Hemsändningsbidrag

Stöd kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll i serviceglesa områden.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Diskutera gärna planerad investering med Region Blekinge innan ansökan skickas in.

Dokument och blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för att söka företagsstöd.
Offerter ska bifogas till ansökan. Vid inköp av begagnad maskin ska följande blankett bifogas:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intyg begagnad maskin.pdf 918.5 kB 2019-03-07 13.52
Hjälpte informationen på sidan dig?