En flicka sitter på sin pappas rygg och båda blickar upp mot himlen.

Blekinge i ett framtidsperspektiv

Generellt överskattar människor kortsiktiga förändringar och underskattar de långsiktiga. Men för att veta hur vi bäst rustar oss inför framtiden och hur vi ska göra för att möta de utmaningar som världen, och Blekinge, står inför måste vi blicka utanför Blekinges gränser och in i framtiden.

En värld i förändring

Världen ser idag helt annorlunda ut än den gjorde för bara tio år sedan. Den snabba förändringstakten i samhället har påverkat sociala skeenden, ledarskapsförutsättningar och människors agerande på ett grundläggande sätt. Utvecklingen karaktäriseras av fyra saker:

  1. Världen har blivit mer oförutsägbar - ytterligheter får större utrymme.
  2. Osäkerheten ökar – människor har fler valmöjligheter och faktorerna som påverkar besluten blir allt fler.
  3. Komplexiteten ökar – hela samhället är mer komplext än tidigare.
  4. Omvärlden blir allt mer flertydig – samma fråga kan ha många svar.

Globala megatrender som formar framtiden

Den föränderliga världen kan skapa en känsla av maktlöshet. Genom att få insikt om vilka globala megatrender som påverkar världen skapas förståelseför både samtid och framtid. Globala megatrender är krafter som formar och omformar samhället. Det är företeelser som hela tiden finns där, som påverkar hela amhället under lång tid och som vi måste ta hänsyn till för att samhället ska utvecklas i rätt riktning. Några av de globala megatrender som syns tydligt just nu är:

  • Resursbrist – befolkningsökning, billigare produktion och ökad konsumtion gör att bristen på resurser blir allt större.
  • Befolkningsförändringar - åldrande befolkning i väst, yngre befolkning i andra delar av världen och migrationsrörelser ger effekter som är mycket svåra att se de långsiktiga konsekvenserna av.
  • Metropolisekonomin - en av de största och äldsta megatrenderna är urbaniseringen, redan 2050 kommer 50 procent av jordens befolkning bo i städer, och många av dem i megastäder. Detta för med sig många utmaningar både i städer och landsbygd.
  • Postindividualism – samhällets och medborgarens förmåga att organisera sig, och se på sin omgivning har visat vägen för kollektiva rörelser som exempelvis delningsekonomier. Intresse, etik och miljö är grunden för hur människor organiserar sig snarare än släkt och familj som är den traditionella utgångspunkten
  • Teknikutvecklingen – en utveckling som är så omfattande och går så fort att det nästintill blir omöjligt att hänga med. Exempelvis artificiell intelligens (AI), bio-, neuro- och nanoteknologi. Sammantaget kommer vi att se uppkopplade, självlärande system som stödjer oss i våra yrkesliv och vår fritid. Utmaningen för oss är att i förväg sätta upp de parametrar och målsättningar.

Blekinge – en liten region med stora möjligheter

Blekinges framtid formas av människorna i Blekinge. Blekinge kan tyckas vara litet till ytan, men med den kompetens som finns inom akademi, offentlig verksamhet, näringsliv, inom olika medborgarinitiativ och folkrörelser samt den individuella drivkraften i regionen kan Blekinge få en global position inom olika petsområden. Vilket Blekinge ska vi bygga? Utvecklingen går snabbt men om vi drar nytta av förändringarna och ser det som en möjlighet kan vi komma långt. Genom tillit och ett gott ledarskap som ger utrymme för och stärker innovation, initiativ och experiment, kan vi skapa det Attraktiva Blekinge.

Hjälpte informationen på sidan dig?