Grönskande landskap med stenmur och ett stort ekträd

Hållbar regional utveckling

Genom att inrikta insatser mot de globala målen i Agenda 2030 och hållbarhetsprincipernas ramar kan Attraktiva Blekinge bidra till en hållbar utveckling och uppfylla målen för regional tillväxt i Blekinge.

Världens ledare har vid FN:s toppmöte 2015 förbundit sig till 17 globala mål för att till år 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter i världen.
  • Lösa klimatkrisen.
  • Främja fred och rättvisa.

Genom de globala målen för en hållbar utveckling kan det här uppnås, i alla länder, för alla människor. Målen tar hänsyn till alla tre dimensioner av hållbarhet; ekologisk, social och ekonomisk. De globala målen är det som pekar ut den riktning som det regionala utvecklingsarbetet och Attraktiva Blekinge ska gå mot. En långsiktigt hållbar utveckling är avgörande för vår livskvalitet och vår överlevnad på lång sikt.

Ett hållbart samhälle ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet består enligt Bruntlandrapporten från 1987 av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Samhällsutvecklingen ska anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och vi ska långsiktigt investera i dessa resurser. För att uppnå ett hållbart samhälle ska Attraktiva Blekinges insatser vidare uppfylla fyra av regionstyrelsen antagna hållbarhetsprinciper, som går helt i linje med Agenda 2030;

  • Att ämnen som är tagna ur berggrunden inte får öka systematiskt i naturen.
  • Att ämnen från samhällets produktion inte får öka systematiskt i naturen.
  • Att det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald inte får utarmas.
  • Att människor inte utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening med livet.

Genom att inrikta insatser mot de globala målen i Agenda 2030 och hållbarhetsprincipernas ramar kan Attraktiva Blekinge bidra till en hållbar utveckling och uppfylla målen för regional tillväxt. Alla måste bidra, såväl enskilda individer som organisationer och företag. För att detta ska bli verklighet krävs ökad kunskap och förståelse.

Lika villkor och regional utveckling

Människors lika värde och lika möjligheter är en grund och en styrka för en hållbar utveckling. Olikheter ska ses som en resurs, människors olika bakgrund eller kultur är en unik potential som ska tas tillvara. Genom att öka jämställdheten och få människor som står utanför arbetsmarknaden i jobb, skapas större möjligheter för arbetsgivarna att rekrytera. För att främja en mer inkluderande arbetsmarknad behövs även långsiktiga insatser. Exempel på detta är insatser för normfria studie- och yrkesval samt fokus på inkluderande arbets- och studiemiljöer. För att nå Blekinges fulla potential krävs det att både privata och offentliga organisationer samverkar.

När vi pratar om lika villkor och jämställdhet är det viktigt att förstå att människor i samhället idag inte enbart har olika makt och möjligheter beroende på kön. En persons förutsättningar är komplexa och påverkas av samspelet av ett flertal faktorer. Ekonomi, etnicitet, funktionsvariation, hudfärg,
könsidentitet, sexualitet och ålder är några exempel. Detta kallas för intersektionalitet och betyder i praktiken bland annat att vi, då det är relevant, tar fler aspekter i beaktande när vi exempelvis analyserar statistik.

Hjälpte informationen på sidan dig?