Arbetsliv

Bland företagen i Blekinge finns en stor vilja att växa, men bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten. För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden i Blekinge och öka konkurrenskraften måste matchningsproblematiken lösas, intäktsbasen öka och hållbara affärsmodeller utvecklas. För att lyckas med detta behöver vi ta till vara på kunskaper och erfarenheter från de som står utanför arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända och unga.

Möjligheter till studier, jobb och bostad avgör var unga väljer att etablera sig, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för företag att utvecklas i Blekinge. Arbetsmarknaden tar inte hänsyn till kommun- och länsgränser. Det blir allt vanligare att bo i en kommun men arbeta i en annan. Med god kollektivtrafik knyts kommunerna samman och Blekinge blir en del av en större studie- och arbetsmarknadsregion i Sydsverige.

Ökad intäktsbas

Blekinge är en liten region i ett litet land. Vi är beroende av marknader utanför regionen, såväl nationellt som internationellt. Intäktsbasen är de verksamheter som drar in intäkter från omvärlden till Blekinge. Ett nytt jobb i intäktsbasen leder till att ytterligare två till fem personer kan leva och verka i Blekinge. En minskad intäktsbas gör att unga människor väljer att flytta härifrån. Övergripande fokus i arbetet med intäktsbasen är att få befintliga verksamheter att stanna kvar, utvecklas och växa samt attrahera nya verksamheter till Blekinge.

Tillverkningsindustrin utgör 57 procent av intäktsbasen, privat tjänstesektor 24 procent och statlig sektor 19 procent. Intäktsbasen i Blekinge minskar, allt färre arbetar med att producera varor och tjänster som säljs eller finansieras utanför Blekinge. Detta är en trend som behöver vändas. Rekommendationerna för att utveckla intäktsbasen är:

  • Att särskilt stärka de företag som växer inom tillverkningsindustrin.
  • Att generellt stärka de befintliga tillverkande industriernas konkurrenskraft.
  • Att identifiera tillväxt inom nya nischer inom tjänstesektorn särskilt baserat på digital teknik och som är uppskalningsbara.

Expansivt näringsliv

Blekinges arbetsmarknad består av ett fåtal stora arbetsgivare, vilket skapar en sårbarhet25. Det finns ett fortsatt behov av samordnade satsningar inom det företagsfrämjande systemet för att öka nyföretagandet och företagsetableringar. Det behövs särskilda initiativ för grupper som är underrepresenterade, exempelvis unga, kvinnor och utrikes födda. Det finns även behov av att öka företags och organisationers kunskapsintensitet och förnyelseförmåga för att långsiktigt minska sårbarheten26, vilket OECD trycker på. Många duktiga underleverantörer och konsultföretag är idag beroende av ett fåtal stora uppdragsgivare. Genom att stimulera egen produktutveckling kan sårbarheten minska. För att öka antalet kunskapsintensiva arbetstillfällen behövs god tillgång till högre utbildningar och klustersamverkan mellan näringsliv och utbildningsaktörer.

Det är också viktigt att öka internationaliseringen av arbetsmarknaden. Både i form av ökad export, internationella investeringar och möjligheten att attrahera internationell kompetens. En annan stor utmaning för företags överlevnad är att utveckla metoder för att säkerställa att befintliga företag inte läggs ner när ägaren går i pension. En övergripande utmaning är att utvecklingen och tillväxten sker på ett hållbart sätt med hållbara affärsmodeller.

God kompetensförsörjning möjliggör tillväxt

En stor bredd av olika utbildningsaktörer är viktigt för att tillgodose företagens behov av arbetskraft. Allt från ett brett utbud av gymnasieprogram och kommunal vuxenutbildning till studieförbund, folkhögskolor, YH-utbildningar och högskoleutbildningar. Det behövs även ökade nationella satsningar för att möjliggöra fler utbildningsplatser på högskola såväl som yrkeshögskola i Blekinge. För att tillgodose näringslivets och offentliga organisationers behov av arbetskraft med specifika kompetenser, behövs nya metoder för att öka intresset för utbildningar inom teknik, naturvetenskap och vård. Genom god samverkan mellan utbildningsaktörer, arbetsgivare, offentliga aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna kan den strategiska samordningen öka, vilket också är en rekommendation från OECD.

En tillväxtdrivande faktor för Blekinges företag och organisationer är att attrahera rätt kompetens. Det finns stora skillnader mellan den efterfrågade kompetensen hos arbetsgivare och den kompetens som de arbetssökande besitter. Det finns även behov av att förstå vad arbetskraften efterfrågar för egenskaper hos möjliga arbetsgivare. En majoritet av de som inträtt i arbetsför ålder i Blekinge de senaste åren är nyanlända och det råder stora skillnader i sysselsättning mellan in- och utrikes födda. Det finns stor tillväxtpotential i att tillvarata nyanländas kunskaper och erfarenheter, bryta traditionella könsmönster, öka befolkningens utbildningsnivå samt hålla igång det livslånga lärandet. Därutöver är god livskvalitet, bostäder och bra kommunikationer viktiga förutsättningar för kompetensförsörjningen.

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen

Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för företag såväl som andra organisationer. Befintliga affärsmodeller och produkter utmanas och sättet att producera, automatisera och robotisera produktion av varor och tjänster blir annorlunda28. För att förbli konkurrenskraftiga är det viktigt att företag och organisationer anpassar och utvecklar sina arbetssätt för att ständigt höja den teknologiska nivån och ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

Integration skapar möjligheter

Den stora tillströmningen av nyanlända är en möjlighet för att möta kompetensförsörjningsbehovet och den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. Men för att lyckas krävs sektorsövergripande samverkan och olika typer av stöd för utbildning, validering och etablering på arbetsmarknaden, vilket OECD pekar på som en framgångsfaktor för lyckad integration. Utöver arbetslivet är det civila samhället viktigt för att skapa mötesplatser och integrera nyanlända i samhället.

En region där unga växer och utvecklas

För att unga ska se en god framtid i Blekinge är både studier och möjligheterna att få ett jobb viktigt. Andra viktiga faktorer är tillgång till bostäder till rimliga kostnader samt tillgång till bra kollektivtrafik. Eftersom många unga idag lämnar Blekinge för studier på annan ort är det viktigt att hitta sätt att få dem att flytta tillbaka till Blekinge. Generellt är det också viktigt att så många som möjligt går ut grundskola och gymnasium med fullständiga betyg och får möjlighet att vidareutbilda sig till de jobb som finns i Blekinge. Att redan i skolan möta ett innovativt och entreprenöriellt tänkande är en bra grund.

Ökad innovationsförmåga

För att öka Blekinges framtida innovationsförmåga behöver vi stimulera kreativ samverkan mellan olika kunskapsbaser både för befintligt näringsliv, nya etableringar och för unga. En korsbefruktning mellan exempelvis teknik, IT, vård samt kulturella och kreativa näringar, med ett ökat entreprenörskap, ger nya förutsättningar till utveckling inom såväl lärande, processer, tjänster, varor och företagande. För att möta framtida utmaningar kan nya former för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer behöva utvecklas.

Framtida satsningar på innovation utgår från de områden Blekinges högskola och näringsliv utmärker sig inom. Genom att stärka och utveckla kluster, science parks och nätverk ökar förutsättningarna att innovationsmiljöerna utvecklas till internationellt erkända ”centre of excellence”. Exempelvis inom spetsområdena marin teknik, tillämpningar av ”Internet of Things”, energi, materialbearbetning och nya material. En hög kompetens inom digitalisering och strategisk hållbar utveckling i regionen är tillgångar för att stärka utvecklingen och innovationskapaciteten. Samtidigt skapas förutsättningar för nya kluster och nätverk. Detta ger också bättre förutsättningar för att Blekinge ska kunna öka sin attraktionskraft för både inhemska som utländska investeringar.

Hjälpte informationen på sidan dig?