Bilden av attraktiva Blekinge

Genom att arbeta med bilden av Attraktiva Blekinge får vi fler människor att vilja flytta hit, etablera sitt företag här och besöka oss. Det gäller inte minst unga, nyanlända och återflyttare som är viktiga för att Blekinge ska växa i antalet invånare.

Människor är en förutsättning för utveckling

En av grundförutsättningarna för fortsatt regional tillväxt i Blekinge är att vi blir fler invånare. Med den demografiska utmaning som Blekinge har behöver vi bli fler unga i arbetsför ålder. En positiv befolkningsutveckling i en region har stort värde för arbetsmarknaden, välfärden och regionens innovativa förmåga.

Människor behöver en positiv bild eller en relation till en plats för att överväga att flytta dit. Det är därför viktigt att göra Attraktiva Blekinge känt både i och utanför Sverige. OECD menar att det är viktigt att synliggöra Blekinges styrkor även inom regionen, så att Blekingeborna blir stolta ambassadörer. I arbetet med att förstärka människors bild av Blekinge lyfter vi fram våra styrkor och våra unika tillgångar. Helheten är nyckeln. Det ska vara känt att Blekinge är en plats som erbjuder hög livskvalitet med ett stort utbud av upplevelser och kultur samt ett rikt arbetsliv. För att kommunikationen ska få verkan måste löftet om Attraktiva Blekinge infrias genom framgångsrika insatser inom Attraktiva Blekinges övriga insatsområden.

Besöksnäringen är ett skyltfönster

När besökare kommer till Blekinge ger det en unik möjlighet för oss att skapa en personlig relation som kan utvecklas till att den tillfällige gästen vill flytta hit permanent. Fler besökare gör att kännedomen om Blekinge ökar. Det är därför viktigt att utveckla besöksnäringen i Blekinge så att vi attraherar fler besökare genom att bland annat erbjuda fler reseanledningar att besöka Blekinge. Det finns stor potential i Blekinges rika natur, kultur och kulturarv att utveckla besöksmål för internationella besökare

Blekinges attraktionssystem

För att skapa en enhetlig bild av Blekinge ska kommunikation och insatser mot besökare, investerare och potentiella inflyttare koordineras så långt det går. En besökare kan mycket väl vara en framtida investerare eller inflyttare till Blekinge. Samordningen av insatser mot de tre målgrupperna kallar vi Blekinges attraktionssystem.

Kvalitativ målgruppsanalys

Under våren 2018 genomfördes djupintervjuer med målgrupperna, unga (18-25 år), studerande och invandrare i etableringsfas (samtliga boende i Blekinge) för att fördjupa kunskapen om vilka insatser som behövs för att få dessa grupper att stanna i Blekinge och vilka argument som är viktiga. Lugnet, skärgården och naturen i Blekinge nämns som positiva egenskaper. Uppskattningsvis hälften av de intervjuade kan tänka sig att bosätta sig i Blekinge om de hittar ett arbete och bostad. Intervjuerna resulterade i åtta rekommendationer för hur de tre gruppernas behov och önskemål bättre kan mötas:

  1. Skapa mötesplatser
  2. Gör Blekinge till en studentvänlig region
  3. Öka byggandet av bostäder, främst hyresrätter
  4. Öka kontakter med näringslivet
  5. Skapa snabba praktikjobb
  6. Fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Blekinge
  7. Marknadsför aktiviteter
  8. Strategier och handlingsplaner för att öka attraktiviteten för unga

Blekinges värden

Omvärlden ska också känna till Blekinges värden:

Blekinges geografiska läge

Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa. Eftersom Blekinge är tillgängligt är det både enkelt att hälsa på släkt och vänner där man bodde tidigare och använda sin bakgrund för att bygga nya affärsrelationer med Blekinge som bas.

Blekinges kust och skärgård

Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård med underbara vatten ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i.

Kreativitet och innovationsförmåga

I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling.

Besöksnäringen ett skyltfönster

När besökare kommer till Blekinge ger det en unik möjlighet för oss att skapa en personlig relation som kan utvecklas till att den tillfällige gästen vill flytta hit permanent. Det är därför viktigt att utveckla besöksnäringen i Blekinge så att vi attraherar fler besökare genom att bland annat erbjuda fler reseanledningar att besöka Blekinge.

Trovärdiga ambassadörer

Vi som bor och verkar i Blekinge är Attraktiva Blekinges mest trovärdiga ambassadörer. Med en positiv självbild, stärkt identitet och ett Attraktivt Blekinge att berätta om är vi oslagbara marknadsförare.

Hjälpte informationen på sidan dig?