Livskvalitet

I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett gott liv. Livskvalitet innebär att se helheten och tillgodose de behov framtidens invånare efterfrågar samt planera med människan i centrum.

Blekinge ska vara ett hållbart, jämlikt och jämställt län där alla har samma förutsättningar för livskvalitet, frihet och god hälsa, oberoende av ekonomiska förutsättningar, kön, utbildningsnivå, funktionsvariation och bakgrund. I Strukturbild Blekinge arbetar flera organisationer gemensamt med strategisk planering för att överbrygga gränser mellan myndigheter, kommuner och regioner. Detta är ett av våra verktyg för att skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Livskvalitet för alla

En viktig fråga är att se till att det går att leva i hela Blekinge. Vi har både städer och landsbygd på en liten yta. Genom att bland annat arbeta med innovativa lösningar kan vi stärka förutsättningarna för livskraft i hela länet. Oavsett var man bor ska det finnas rimliga möjligheter att ta del av samhällets tjänster. Lika viktigt är det att Blekinge är ett mer jämlikt län där alla medborgare har förutsättningar för livskvalitet, frihet och god hälsa.

För de flesta är det självklart att ha tillgång till natur, miljö, kultur- och idrottsaktiviteter. Förr uppgav många att de först valde arbetsplats och därefter flyttade dit. Idag visar studier att majoriteten inte i första hand utgår från arbetsplatsen i sitt val av bostadsort. Istället är det faktorer som till exempel sociala relationer som påverkar. Trots det är det helheten som avgör val av bostadsort.

Inkludering och tillit

Ett samhälle med högt socialt kapital är ett samhälle där människor litar på varandra och på institutioner. Den sociala infrastrukturen och tilliten till medmänniskor är viktig för regionens utveckling och tillväxt. Hög tillit gör att människor knyts närmare varandra och skapar ett bättre innovationsklimat. Tilliten i Blekinge är i nivå med riket. De sociala nätverken och relationerna i blekingarnas omedelbara närhet är dock svagare än riksgenomsnittet16. Genom samhällsplanering som ger möjligheter för människor att mötas kan vi skapa ett öppet Blekinge där människor litar på varandra. Ett tillgängligt kultur- och idrottsliv bidrar till ett tolerant och inkluderande samhälle.

Kultur och idrott

Kulturen är en viktig drivkraft för den regionala utvecklingen. För att Blekinge ska kunna vara ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande är kulturen och idrotten en viktig del av samhällsutvecklingen. Kulturen gör att vi förstår andra människors verklighet, den sammanför oss och ger oss nya perspektiv. Kultur, kulturarv och naturmiljöer har stor betydelse för både individers utveckling och för regioners hållbara tillväxt och utveckling.

Att få ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov. Barn och unga är en prioriterad målgrupp nationellt, regionalt samt kommunalt. Barns rätt att få ta del av kultur är en del av FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillgång till ett aktivt idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsa och upplevd livskvalitet. Idrotten ska välkomna alla, oavsett bakgrund och ambitionsnivå. Genom att idrotta får människor, från barn och unga till de allra äldsta, utlopp för sitt rörelsebehov, sin glädje och spontanitet.

Mötesplatser främjar ett inkluderande samhälle
För att främja en hållbar utveckling och stärka tillliten i samhället krävs gemensamma mötesplatser, där planerade eller oplanerade möten, människor emellan, kan ske. För att skapa tillhörighet är invånarnas delaktighet betydelsefull i utvecklingen av befintliga eller i framtagandet av nya mötesplatser. Tillgängliga nätverk och aktiviteter är viktiga för att skapa inkludering och delaktighet bland nyinflyttade och de som redan bor i Blekinge. De offentliga miljöerna är våra gemensamma vardagsrum där en viktig del av det demokratiska samtalet äger rum. Mötesplatser kan vara fysiska platser som parker, bibliotek, lekplatser, museum och konsthallar, stränder eller torg och digitala mötesplatser.

Attraktiva och hållbara boendemiljöer

I Blekinge kan vi dra nytta av vacker natur, unika kulturmiljöer, kustnära läge, genuina stadsmiljöer och rikt kultur- och fritidsliv. Satsningar på ett brett utbud av attraktiva boendemiljöer bidrar till att utveckla Blekinge där det idag råder bostadsbrist. En mångfald av boende och boendeformer på landsbygd såväl som i stadsmiljö, havsnära såväl som i lummig skog, lockar till inflyttning.

De ungas Blekinge

För att kunna profilera sig som en attraktiv miljö för barnfamiljer, nyinflyttade och unga krävs god tillgång till sysselsättning, boende, barnomsorg och skola. Viktigt är också att kunna erbjuda ett varierande kultur- och fritidsliv som lockar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder.

Så mår blekingeborna

En befolkning som mår bra är en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk och social utveckling – de dubbelriktade sambanden mellan hälsa och utveckling har gott stöd i aktuell forskning. Det finns många faktorer som påverkar folkhälsoutvecklingen. Andelen Blekingebor som upplever att de har ett gott allmäntillstånd har ökat men är något lägre än riksgenomsnittet. Men det finns skillnader i upplevd hälsa mellan kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper som till exempel olika utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och ålder. Det innebär att hälsan inte är jämställt eller jämlikt fördelad i vår befolkning. Blekingarnas psykiska hälsa och välbefinnande har försämrats. Den psykiska ohälsan har ökat mest bland unga, och i synnerhet kvinnor. Ett förebyggande arbete med folkhälsa är grundläggande för en positiv folkhälso- och samhällsutveckling.

Miljö – och klimatutmaningar

Hållbar ekologisk utveckling är en förutsättning för god livsmiljö. Många frågor är globala och måste hanteras i samverkan med aktörer inom och utanför regionen. På Blekinge Tekniska Högskola finns god kompetens och internationellt framgångsrik forskning på området. Agenda 2030 skall vara vägledande i det regionala utvecklingsarbetet.

För Blekinge som kustregion är Hanöbukten och Östersjöns hälsa av centralt intresse. Andra utmaningar är hållbara transporter, hållbar energi-, livsmedels- och industriproduktion samt att värna biologisk mångfald. Vi behöver ta höjd för effekter av klimatförändringar i den övergripande samhällsplaneringen. Allas medverkan för att nå Blekinges miljömål är därför centrala för att möta utmaningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?